REGULATION EU No 576/2013 of 12 June 2013

28.6.2013 | EN | Official Journal of the European Union | L 178/1
28.6.2013 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 178/1
REGULATION (EU) No 576/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013
of 12 June 2013
z dnia 12 czerwca 2013 r.
on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003
w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003
(Text with EEA relevance)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 43(2) and point (b) of Article 168(4) thereof,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2 oraz art. 168 ust. 4 lit. b),
Having regard to the proposal from the European Commission,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),
uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),
After consulting the Committee of the Regions,
po konsultacji z Komitetem Regionów,
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (2),
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
Whereas:
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) | Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council (3) lays down the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals into a Member State from another Member State or from third countries and the checks applicable to such movement. It aims to ensure a sufficient level of safety with regard to the public and animal health risks involved in such non-commercial movement and to remove any unjustified obstacles to such movement.
(1) | W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) określa się wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z państw trzecich oraz ustanawia się kontrole mające zastosowanie do takiego przemieszczania. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie wystarczającego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia publicznego oraz dla zdrowia zwierząt, związanych z takim przemieszczaniem o charakterze niehandlowym oraz usunięcie wszelkich nieuzasadnionych przeszkód w takim przemieszczaniu.
(2) | In a statement annexed to Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals (4), the Commission undertook to propose a revision of Regulation (EC) No 998/2003 in its entirety, in particular the aspects of delegated and implementing acts. Therefore, due to the entry into force of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the powers conferred on the Commission under Regulation (EC) No 998/2003 need to be aligned with Articles 290 and 291 TFEU. Taking into account the number of amendments that need to be made to the animal health requirements laid down in Regulation (EC) No 998/2003 and in order to ensure that those requirements are sufficiently clear and accessible to the ordinary citizen, that Regulation should be repealed and replaced by this Regulation.
(2) | W oświadczeniu załączonym do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 438/2010 z dnia 19 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym (4) Komisja zobowiązała się do przedstawienia wniosku w sprawie przeglądu całego rozporządzenia (WE) nr 998/2003, zwłaszcza w kwestiach dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych. Dlatego też w związku z wejściem w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) uprawnienia powierzone Komisji na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003 należy dostosować do art. 290 i 291 TFUE. Z uwagi na liczbę zmian, które należy wprowadzić do wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003, oraz w celu zapewnienia, aby wymogi te były wystarczająco przejrzyste i przystępne dla zwykłego obywatela, należy uchylić to rozporządzenie i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem.
(3) | This Regulation should establish a list of animal species to which harmonised animal health requirements should apply when animals of those species are kept as pet animals and are subject to non-commercial movement. When drawing up that list, account should be taken of their susceptibility to or role in the epidemiology of rabies.
(3) | W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wykaz gatunków zwierząt, do których powinny mieć zastosowanie zharmonizowane wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, jeżeli zwierzęta z tych gatunków są trzymane jako zwierzęta domowe i które są przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym. Przy sporządzaniu tego wykazu należy uwzględnić podatność tych gatunków na wściekliznę lub ich rolę w epidemiologii wścieklizny.
(4) | Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC (5) establishes, inter alia, the animal health requirements applicable to trade in and imports of dogs, cats and ferrets, which are animals of species susceptible to rabies. Since those species are also kept as pet animals that frequently accompany their owner or an authorised person during non-commercial movement within and into the Union, this Regulation should lay down the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of those species into Member States. Those species should be listed in Part A of Annex I to this Regulation.
(4) | W dyrektywie Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (5) ustanawia się między innymi wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do handlu i przywozu psów, kotów i fretek, które są zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę. Biorąc pod uwagę, że gatunki te również trzyma się jako zwierzęta domowe, które często towarzyszą ich właścicielowi lub innej upoważnionej osobie podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym w Unii lub do Unii, w niniejszym rozporządzeniu należy określić wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym tych gatunków do państw członkowskich. Gatunki te powinny być wymienione w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia.
(5) | Similarly, a legal framework should be established for the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of animals of species not affected by rabies or of no epidemiological significance as regards rabies, to which, if they were not kept as pet animals, other legal acts of the Union would apply, including legislation on food-producing animals. Those species should be listed in Part B of Annex I.
(5) | Podobnie należy ustanowić ramy prawne w odniesieniu do wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt należących do gatunków, które nie są podatne na wściekliznę lub które nie mają epidemiologicznego znaczenia w odniesieniu do wścieklizny, do których to gatunków – jeżeli należące do nich zwierzęta nie byłyby trzymane jako zwierzęta domowe – miałyby zastosowanie inne unijne akty prawne, w tym ustawodawstwo dotyczące zwierząt, od których pozyskuje się żywność. Gatunki te powinny być wymienione w załączniku I część B.
(6) | The list in Part B of Annex I should include invertebrates, with the exception of bees and bumble bees covered by Directive 92/65/EEC, and molluscs and crustaceans covered by Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals (6). It should also include ornamental aquatic animals reared in non-commercial aquaria excluded from the scope of Directive 2006/88/EC, and amphibians and reptiles.
(6) | Wykaz w załączniku I część B powinien obejmować bezkręgowce, z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych zakresem stosowania dyrektywy 92/65/EWG, oraz mięczaków i skorupiaków objętych zakresem stosowania dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (6). Wykaz ten powinien również obejmować ozdobne zwierzęta wodne hodowane w akwariach niekomercyjnych, wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy 2006/88/WE, oraz płazy i gady.
(7) | The list in Part B of Annex I should further include all species of birds, other than those covered by Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs (7), and rodents and rabbits other than those intended for the production of food and defined in Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (8).
(7) | Wykaz w załączniku I część B powinien ponadto obejmować wszystkie gatunki ptaków, z wyjątkiem gatunków objętych zakresem stosowania dyrektywy Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (7), oraz gryzonie i króliki, inne niż przeznaczone do produkcji żywności i określone w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (8).
(8) | However, in the interest of consistency of Union law, pending the establishment of Union rules governing the non-commercial movement into a Member State from another Member State or from a territory or a third country of pet animals of the species listed in Part B of Annex I, it should be possible for national rules to apply to such movement provided that they are not stricter than those applied to movement for commercial purposes.
(8) | Mając jednak na względzie spójność prawa unijnego, do czasu ustanowienia przepisów unijnych regulujących przemieszczanie o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych z gatunków wymienionych w załączniku I część B, należy umożliwić stosowanie przepisów krajowych do takiego przemieszczania, pod warunkiem że nie są one bardziej rygorystyczne niż przepisy stosowane do przemieszczania do celów handlowych.
(9) | Since animals of the species listed in Part B of Annex I to this Regulation may belong to species that require particular protection, this Regulation should apply without prejudice to Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein (9).
(9) | Ponieważ zwierzęta z gatunków wymienionych w załączniku I część B do niniejszego rozporządzenia mogą należeć do gatunków wymagających szczególnej ochrony, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie bez uszczerbku dla rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (9).
(10) | In order to make a clear distinction between the rules that apply to non-commercial movement and to trade in and imports into the Union from third countries of dogs, cats and ferrets covered by the animal health requirements of Directive 92/65/EEC, this Regulation should not only define a pet animal, but also the non-commercial movement of a pet animal, during which such a pet animal accompanies its owner or an authorised person. Experience has shown that it is not always possible for the pet animal to be in the immediate vicinity of the owner or authorised person at all times during non-commercial movement. On duly justified and documented grounds, the pet animal should be considered as accompanying its owner or the authorised person even if the non-commercial movement of the pet animal takes place up to five days earlier or later than the movement of the owner or of the authorised person, or takes place in a different physical location than that occupied by the owner or by the authorised person.
(10) | W celu wyraźnego rozróżnienia między przepisami mającymi zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym a przepisami mającymi zastosowanie do handlu w Unii psami, kotami i fretkami objętymi wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi w dyrektywie 92/65/EWG oraz do ich przywozu do Unii z państw trzecich, należy w niniejszym rozporządzeniu zdefiniować nie tylko zwierzę domowe, ale również przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego, podczas którego takie zwierzę domowe towarzyszy jego właścicielowi lub osobie upoważnionej. Doświadczenie pokazuje, że podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym nie zawsze istnieje możliwość, by zwierzę znajdowało się przez cały czas bezpośrednio przy swoim właścicielu lub osobie upoważnionej. W należycie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach należy uznać, że zwierzę domowe towarzyszy właścicielowi lub osobie upoważnionej, nawet jeśli przemieszczanie o charakterze niehandlowym tego zwierzęcia domowego ma miejsce do pięciu dni wcześniej lub później niż przemieszczanie się właściciela lub osoby upoważnionej, lub odbywa się w innym miejscu niż miejsce zajmowane przez właściciela lub osobę upoważnioną.
(11) | Experience with the application of the existing rules shows that trade in and imports into the Union from third countries of pet animals of the species listed in Part A of Annex I can be fraudulently disguised as non-commercial movement. In order to prevent such practices, since they might pose animal health risks, this Regulation should fix a maximum number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I that may accompany their owner or an authorised person. However, it should be possible to exceed that maximum number under certain specified conditions. Further, it should be clarified that when the specified conditions are not fulfilled and the number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I to this Regulation exceeds the established maximum number, the relevant provisions of Directive 92/65/EEC and of Directive 90/425/EEC (10) or Directive 91/496/EEC (11) apply to those pet animals.
(11) | Doświadczenia wynikające ze stosowania istniejących przepisów pokazują, że handel w Unii zwierzętami domowymi należącymi do gatunków wymienionych w załączniku I część A oraz ich przywóz do Unii z państw trzecich może być oszukańczo upozorowane na przemieszczanie o charakterze niehandlowym. Aby zapobiec takim praktykom mogącym stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt, w niniejszym rozporządzeniu należy ustalić maksymalną liczbę zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, które mogą towarzyszyć swojemu właścicielowi lub upoważnionej osobie. Powinna jednak istnieć możliwość przekroczenia tej maksymalnej liczby w przypadku spełnienia określonych warunków. Należy ponadto wyjaśnić, że w przypadku gdy te określone warunki nie są spełnione i liczba zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia przekracza ustaloną maksymalną liczbę, do tych zwierząt domowych zastosowanie mają odpowiednie przepisy dyrektywy 92/65/EWG i dyrektywy 90/425/EWG (10) lub dyrektywy 91/496/EWG (11).
(12) | Regulation (EC) No 998/2003 provides that, for a transitional period, pet animals of the species listed in Parts A and B of Annex I thereto are to be regarded as identified when they bear either a clear readable tattoo or an electronic identification system (‘transponder’). This Regulation should therefore lay down rules for the marking of pet animals of the species listed in Part A of Annex I to this Regulation after expiry of the transitional period on 3 July 2011.
(12) | Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 stanowi, że w okresie przejściowym zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I części A i B do tego rozporządzenia należy uznać za zidentyfikowane, jeżeli posiadają wyraźnie czytelny tatuaż lub elektroniczny system identyfikacji („transponder”). W niniejszym rozporządzeniu należy zatem ustanowić przepisy dotyczące znakowania zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A do niniejszego rozporządzenia po upływie okresu przejściowego z dniem 3 lipca 2011 r.
(13) | The implantation of a transponder is an invasive intervention and certain qualifications are required to carry it out. Transponders should therefore be implanted only by a suitably qualified person. If a Member State allows a person other than veterinarians to implant transponders, it should lay down rules on the minimum qualifications required for such a person.
(13) | Wszczepienie transpondera to zabieg inwazyjny i do jego przeprowadzenia wymagane są określone kwalifikacje. Transpondery powinny być zatem wszczepiane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Jeżeli państwo członkowskie zezwala osobie nie będącej lekarzem weterynarii na wszczepianie transponderów, powinno ustanowić przepisy dotyczące minimalnych kwalifikacji wymaganych w przypadku takiej osoby.
(14) | Annex Ia to Regulation (EC) No 998/2003 sets out technical requirements for the identification of pet animals by transponders. Those technical requirements correspond to internationally accepted standards and should be set out, without any substantial amendments being made to them, in Annex II to this Regulation.
(14) | W załączniku Ia do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 określa się wymagania techniczne dotyczące identyfikacji zwierząt domowych z wykorzystaniem transponderów. Te wymagania techniczne odpowiadają przyjętym normom międzynarodowym i powinny być ujęte, bez wprowadzania do nich jakichkolwiek istotnych zmian, w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
(15) | In order to protect public health and the health of pet animals of the species listed in Annex I, this Regulation should provide for the possibility to adopt preventive health measures for diseases and infections other than rabies. Those measures should be based on validated scientific information and applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of those pet animals likely to be affected by those diseases or infections. The measures should include rules for the categorisation of Member States or parts thereof, procedures under which Member States that require the application of preventive health measures should substantiate the rationale for such measures on a continuous basis, conditions for applying and documenting the preventive health measures and, where appropriate, conditions for derogating from the application of those measures. A list of Member States or parts thereof categorised pursuant to the relevant rules should therefore be set out in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(15) | W celu ochrony zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I, w niniejszym rozporządzeniu należy również przewidzieć możliwość przyjmowania profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób i zakażeń innych niż wścieklizna. Środki te powinny opierać się na zweryfikowanych informacjach naukowych i być stosowane proporcjonalnie do zagrożenia dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt, związanego z przemieszczaniem o charakterze niehandlowym zwierząt domowych podatnych na takie choroby lub zakażenia. Środki powinny obejmować przepisy dotyczące klasyfikacji państw członkowskich lub ich części, procedury zobowiązujące państwa członkowskie, które wymagają stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych, do stałego uzasadniania powodów ich stosowania, warunki w zakresie stosowania i dokumentowania profilaktycznych środków zdrowotnych oraz, w stosownych przypadkach, warunki odstąpienia od stosowania tych środków. Należy zatem również określić – w akcie wykonawczym, który należy przyjąć zgodnie z niniejszym rozporządzeniem –wykaz państw członkowskich lub ich części, sklasyfikowanych na podstawie stosownych przepisów.
(16) | It is possible that rabies vaccines administered to pet animals of the species listed in Part A of Annex I before the age of three months do not induce protective immunity due to competition with maternal antibodies. Consequently, vaccine manufacturers recommend not to vaccinate young pet animals before that age. Therefore, in order to authorise the non-commercial movement of young pet animals of the species listed in Part A of Annex I that have not been vaccinated, or that have been vaccinated, but have not yet acquired protective immunity against rabies, this Regulation should establish certain precautionary measures to be taken and give the Member States the possibility to authorise such movement into their territory when young pet animals comply with those measures.
(16) | Szczepionki przeciwko wściekliźnie podawane zwierzętom domowym w wieku poniżej trzech miesięcy należącym do gatunków wymienionych w załączniku I część A mogą nie wywoływać odporności ochronnej ze względu na wysokie miano przeciwciał matczynych. Producenci szczepionek zalecają zatem, aby nie szczepić młodych zwierząt domowych, które nie osiągnęły wieku trzech miesięcy. W związku z tym w celu zezwolenia na przemieszczanie o charakterze niehandlowym młodych zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, które nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, lub które zostały zaszczepione, ale jeszcze się na nią nie uodporniły, w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić określone środki ostrożności, które należy przedsięwziąć, oraz umożliwić państwom członkowskim udzielanie zezwoleń na takie przemieszczanie na ich terytorium, jeżeli młode zwierzęta domowe spełniają wymagania tych środków.
(17) | In order to simplify the conditions for the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part A of Annex I between Member States of equivalent favourable status with regard to rabies, this Regulation should also provide for the possibility to derogate from the anti-rabies vaccination requirement. Such a possibility should be available upon submission of a joint application by the Member States interested. Such a derogation should be based on validated scientific information and be applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of those animals likely to be affected by rabies. Member States or parts thereof benefiting from such a derogation should be listed in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(17) | W celu uproszczenia warunków w zakresie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A między państwami członkowskimi o równoważnym właściwym stanie ochrony w zakresie wścieklizny, w niniejszym rozporządzeniu należy również przewidzieć możliwość odstąpienia od wymogu stosowania szczepienia przeciwko wściekliźnie. Taka możliwość powinna być dostępna po złożeniu wspólnego wniosku przez zainteresowane państwa członkowskie. Takie odstępstwo powinno opierać się na zweryfikowanych informacjach naukowych i być stosowane proporcjonalnie do zagrożenia dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt związanego z przemieszczaniem o charakterze niehandlowym zwierząt podatnych na zakażenie wścieklizną. Państwa członkowskie lub ich części, korzystające z takiego odstępstwa powinny być wymienione w akcie wykonawczym, który należy przyjąć zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
(18) | Countries and territories listed in Section 2 of Part B of Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 apply rules equivalent to those applied by Member States while those listed in Part C of Annex II to that Regulation comply with the criteria laid down in Article 10 of that Regulation. Those lists should be set out, without any substantial amendments being made to them, in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(18) | Państwa i terytoria wymienione w załączniku II część B sekcja 2 do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 stosują przepisy równoważne przepisom stosowanym przez państwa członkowskie, natomiast państwa i terytoria wymienione w załączniku II część C do tego rozporządzenia spełniają kryteria określone w art. 10 tego rozporządzenia. Wykazy te należy określić, bez wprowadzania do nich jakichkolwiek istotnych zmian, w akcie wykonawczym, który należy przyjąć zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
(19) | Furthermore, a list of territories or third countries that apply rules the content and effect of which are the same as those laid down in this Regulation for pet animals of the species listed in Part B of Annex I should be set out in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(19) | Ponadto w akcie wykonawczym, który należy przyjąć zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy określić wykaz terytoriów lub państw trzecich stosujących przepisy, których treść i skutki są takie same jak określonych w niniejszym rozporządzeniu przepisów dotyczących zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B.
(20) | Regulation (EC) No 998/2003 lays down certain requirements for the non-commercial movement of pet animals into Member States from other Member States and from countries or territories listed in Section 2 of Part B and in Part C of Annex II thereto. Those requirements include a valid anti-rabies vaccination carried out on the pet animals in question with vaccines complying with the minimum standards laid down in the relevant Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health (OIE), or for which a marketing authorisation has been granted in accordance with either Directive 2001/82/EC (12) or Regulation (EC) No 726/2004 (13).Those vaccines have proven to be effective in protecting animals against rabies and form part of the validity requirements for the anti-rabies vaccination set out in Annex Ib to Regulation (EC) No 998/2003. Those requirements should be set out, without any substantial amendments being made to them, in Annex III to this Regulation.
(20) | W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 określono pewne wymagania w zakresie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państw członkowskich z innych państw członkowskich i z państw lub terytoriów wymienionych w załączniku II część B sekcja 2 i część C do tego rozporządzenia. Wymogi te obejmują poddanie danych zwierząt domowych ważnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie przy zastosowaniu szczepionek spełniających minimalne normy określone w odpowiednim rozdziale Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) lub szczepionek, w przypadku których udzielono pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE (12) lub rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 (13). Szczepionki takie okazały się skuteczną ochroną zwierząt przed wścieklizną i stanowią element wymagań dotyczących ważności w zakresie szczepienia przeciwko wściekliźnie określonych w załączniku Ib do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Wymogi te powinny być ujęte, bez wprowadzania do nich jakichkolwiek istotnych zmian, w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
(21) | Regulation (EC) No 998/2003 lays down more stringent animal health requirements for pet animals moved into Member States from countries or territories other than those listed in Part C of Annex II thereto. Those requirements include checks on the effectiveness in individual animals of the anti-rabies vaccination by titration of antibodies in a laboratory approved in accordance with Council Decision 2000/258/EC of 20 March 2000 designating a specific institute responsible for establishing the criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines (14). That requirement should therefore be maintained in Annex IV to this Regulation and a condition should be included that the test should be performed in accordance with the methods laid down in the relevant Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health (OIE).
(21) | W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 określa się bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do zwierząt domowych przemieszczanych do państw członkowskich z państw lub terytoriów innych niż wymienione w załączniku II część C do tego rozporządzenia. Wymogi te obejmują kontrole skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie w przypadku poszczególnych zwierząt poprzez oznaczenie przeciwciał metodą miareczkowania przeprowadzane w laboratorium zatwierdzonym zgodnie z decyzją Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (14). Należy zatem utrzymać ten wymóg w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia oraz uwzględnić warunek, że badanie to należy przeprowadzać zgodnie z metodami określonymi w odpowiednim rozdziale Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).
(22) | Identification documents accompanying pet animals of the species listed in Part A of Annex I which are subject to non-commercial movement into Member States are necessary to attest compliance with this Regulation. This Regulation should therefore establish the conditions for issuing identification documents and the requirements for their content, validity, security features, format and layout.
(22) | Dokumenty identyfikacyjne towarzyszące zwierzętom domowym należącym do gatunków wymienionych w załączniku I część A, będących przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym do państw członkowskich, są niezbędne do potwierdzenia zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Należy zatem ustanowić w niniejszym rozporządzeniu warunki wystawiania dokumentów identyfikacyjnych oraz wymogi dotyczące ich treści, ważności, zabezpieczeń, formatu oraz szaty graficznej.
(23) | This Regulation should allow Member States to authorise the non-commercial movement into their territory of pet animals of the species listed in Part A of Annex I accompanied by an identification document issued in a territory or a third country which applies rules the content and effect of which are the same as those applied by Member States. It should also allow Member States to authorise the non-commercial movement into their territory after a movement to a territory or a third country of those pet animals accompanied by an identification document issued in a Member State provided that the conditions to return from those territories or third countries are met before the pet animal left the Union.
(23) | W niniejszym rozporządzeniu należy zezwolić państwom członkowskim na udzielanie zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytorium zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, którym towarzyszy dokument identyfikacyjny wystawiony na terytorium lub w państwie trzecim stosującym przepisy, których treść i skutki są takie same jak przepisów stosowanych przez państwa członkowskie. Należy w nim również zezwolić państwom członkowskim na udzielanie zezwoleń na przemieszczenie o charakterze niehandlowym na ich terytorium zwierząt domowych, które przemieszczano na terytoriach lub w państwach trzecich i którym towarzyszy dokument identyfikacyjny wystawiony w państwie członkowskim, o ile warunki w zakresie powrotu z tych terytoriów lub państw trzecich spełniono przed opuszczeniem przez dane zwierzę domowe terytorium Unii.
(24) | This Regulation should also give Member States the possibility to authorise, where the need for the urgent departure of the owner arises, for example, in the event of a sudden natural disaster, political unrest or other force majeure relating to the owner, the direct entry into their territory of pet animals of the species listed in Annex I which do not comply with this Regulation provided that a permit is applied for in advance and granted by the Member State of destination, and a time-limited period of isolation under official supervision is carried out to fulfil the conditions of this Regulation. Despite the need for such urgent departure, such permits are indispensable due to the animal health risks arising from the introduction into the Union of a pet animal that does not comply with this Regulation.
(24) | W niniejszym rozporządzeniu należy również umożliwić państwom członkowskim udzielanie zezwoleń – w przypadkach zaistnienia pilnej potrzeby wyjazdu właściciela, na przykład w sytuacji nieprzewidzianej klęski żywiołowej, zamieszek na tle politycznym lub innych przejawów siły wyższej odnoszących się do właściciela – na bezpośredni wjazd na ich terytorium zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I, w przypadku których nie są spełnione wymogi niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że wniosek o udzielenie zezwolenia złożono z wyprzedzeniem, a państwo członkowskie przeznaczenia udzieliło takiego zezwolenia, oraz że w celu spełnienia warunków niniejszego rozporządzenia zastosowany zostanie ograniczony okres izolacji pod nadzorem urzędowym. Pomimo potrzeby takiego pilnego wyjazdu takie zezwolenia są niezbędne ze względu na zagrożenia dla zdrowia zwierząt wynikające z wprowadzenia na terytorium Unii zwierzęcia domowego, w którego przypadku nie są spełnione wymogi niniejszego rozporządzenia.
(25) | Directive 90/425/EEC and Directive 91/496/EEC do not apply to veterinary checks on pet animals accompanying travellers during non-commercial movement.
(25) | Dyrektywa 90/425/EWG oraz dyrektywa 91/496/EWG nie mają zastosowania do kontroli weterynaryjnych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym.
(26) | Therefore, in order for the Member States to verify compliance with this Regulation and to take the necessary action, this Regulation should require the person accompanying the pet animal to present the required identification document at the time of any non-commercial movement into a Member State and should provide for appropriate documentary and identity checks on pet animals accompanying their owner during non-commercial movement into a Member State from another Member State or from certain territories or third countries.
(26) | W związku z tym, aby państwa członkowskie mogły zweryfikować zgodność z niniejszym rozporządzeniem i podejmować niezbędne działania, należy w niniejszym rozporządzeniu zawrzeć wymóg, aby osoba towarzysząca zwierzęciu domowemu okazywała wymagany dokument identyfikacyjny w czasie każdego przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego, oraz należy przewidzieć odpowiednie kontrole dokumentów i kontrole identyfikacyjne zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z niektórych terytoriów lub państw trzecich.
(27) | It should also require Member States to carry out systematic documentary and identity checks at designated entry points on pet animals accompanying their owner during non-commercial movement into a Member State from certain territories or third countries. Those checks should take account of the relevant principles of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and welfare rules (15). Where necessary for the purpose of further movement into other Member States, Member States should be required to document the checks in the identification document in order to be able to use the date of these checks to determine the period of validity of the identification document.
(27) | Należy w nim również zobowiązać państwa członkowskie do przeprowadzania regularnych kontroli dokumentów i kontroli identyfikacyjnych w wyznaczonych punktach wjazdu zwierząt domowych towarzyszących właścicielowi podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z niektórych terytoriów lub państw trzecich. Kontrole takie powinny odbywać się z uwzględnieniem odpowiednich przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (15). W przypadku gdy jest to niezbędne w celu dalszego przemieszczania na terytorium innych państw członkowskich, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do udokumentowania przeprowadzenia kontroli dokumentu identyfikacyjnego, aby umożliwić ustalenie okresu ważności tego dokumentu na podstawie daty ostatniej kontroli.
(28) | In addition, this Regulation should provide for safeguard measures for the purpose of dealing with risks to public or animal health arising from the non-commercial movement of pet animals.
(28) | Ponadto w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć środki ochronne w celu eliminacji zagrożeń dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt wynikających z przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.
(29) | With a view to providing the citizen with clear and accessible information concerning the rules that apply to the non-commercial movement into the Union of pet animals of the species listed in Annex I, Member States should be required to make that information, in particular the relevant provisions of national law, available to the public.
(29) | W celu zapewnienia obywatelom jasnych i dostępnych informacji dotyczących przepisów mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym do Unii zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I, należy zobowiązać państwa członkowskie do udostępnienia ogółowi społeczeństwa takich informacji, w szczególności odpowiednich przepisów prawa krajowego.
(30) | In order to ensure the proper application of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of species-specific requirements for the marking of pet animals of the species listed in Part B of Annex I and species-specific preventive health measures against diseases or infections other than rabies affecting the species listed in Annex I, as well as to adopt rules for limiting the number of pet animals of the species listed in Part B of Annex I accompanying their owner during non-commercial movement and to amend Annexes II to IV. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.
(30) | W celu zapewnienia prawidłowego stosowania niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do wymogów dotyczących poszczególnych gatunków w zakresie znakowania zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B oraz profilaktycznych środków zdrowotnych dotyczących poszczególnych gatunków, stosowanych przeciwko chorobom lub zakażeniom innym niż wścieklizna, na które podatne są gatunki wymienione w załączniku I, a także do przyjmowania przepisów służących ograniczeniu liczby zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B, towarzyszących ich właścicielom podczas przemieszczania się o charakterze niehandlowym oraz w celu zmiany załączników II–IV. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(31) | In addition, the power to adopt acts in accordance with the urgency procedure should be delegated to the Commission in duly justified cases of risks to public or animal health in respect of preventive health measures against diseases or infections other than rabies likely to affect pet animals of the species listed in Annex I.
(31) | Ponadto należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów w trybie pilnym w należycie uzasadnionych przypadkach zagrożenia dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt w odniesieniu do profilaktycznych środków zdrowotnych przeciwko chorobom lub zakażeniom innym niż wścieklizna, na które mogą być podatne zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I.
(32) | In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission with respect to the list of Member States or parts thereof that have equivalent favourable status with regard to rabies and that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from certain conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals, the list of Member States categorised in accordance with the rules concerning preventive health measures against diseases and infections other than rabies, the lists of territories and third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, the model for the identification documents that are to accompany pet animals of the species listed in Annex I during non-commercial movement into a Member State from another Member State or from a territory or a third country, the rules on the format, layout and languages of the declarations to be signed, and the safeguard measures in the event of the occurrence or spread of rabies or of a disease or infection other than rabies. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (16).
(32) | W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do wykazu państw członkowskich lub ich części, o równoważnym stanie ochrony w zakresie wścieklizny i upoważnionych do zawierania umów dwustronnych w sprawie odstępstw od niektórych warunków mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych, wykazu państw członkowskich sklasyfikowanych na podstawie przepisów dotyczących profilaktycznych środków zdrowotnych przeciwko chorobom i zakażeniom innym niż wścieklizna, wykazów terytoriów i państw trzecich ustanowionych do celów odstąpienia od niektórych warunków dotyczących przemieszczania o charakterze niehandlowym, wzoru dokumentów identyfikacyjnych towarzyszących zwierzętom domowym należącym do gatunków wymienionych w załączniku I podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego, przepisów dotyczących formatu, szaty graficznej i języków oświadczenia, które należy podpisać oraz środków ochronnych w przypadku wystąpienia lub rozprzestrzenienia się wścieklizny bądź chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (16).
(33) | The Commission should adopt immediately applicable implementing acts updating the list of Member States or parts thereof, with equivalent favourable status with regard to rabies, that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from certain conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals and the list of territories or third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, and regarding safeguard measures in the event of the occurrence or spread of rabies or of a disease or infection other than rabies, where, in duly justified cases, related to animal and public health, imperative grounds of urgency so require.
(33) | Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, aktualizujące wykaz państw członkowskich lub ich części, o równoważnym stanie ochrony w zakresie wścieklizny, upoważnionych do zawierania umów dwustronnych w sprawie odstępstw od niektórych warunków mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz wykaz terytoriów lub państw trzecich ustanowiony do celów odstąpienia od niektórych warunków dotyczących przemieszczania o charakterze niehandlowym oraz w odniesieniu do środków ochronnych w przypadku wystąpienia lub rozprzestrzenienia się wścieklizny bądź chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna, w przypadku gdy jest to należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną ze zdrowiem zwierząt lub zdrowiem publicznym.
(34) | Certain failures to comply with the rules laid down in Regulation (EC) No 998/2003 have been revealed in a number of Member States. Accordingly, Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of this Regulation.
(34) | W niektórych państwach członkowskich wykryto przypadki nieprzestrzegania przepisów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003. Państwa członkowskie powinny zatem ustanowić przepisy w sprawie sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń niniejszego rozporządzenia.
(35) | Commission Decision 2003/803/EC of 26 November 2003 establishing a model passport for the intra-Community movement of dogs, cats and ferrets (17) establishes the model passport for the movement of pet animals of the species dogs, cats and ferrets between Member States under Regulation (EC) No 998/2003. Identification documents issued in accordance with that model passport should, subject to certain conditions, remain valid for the lifespan of a pet animal in order to limit the administrative and financial burden on owners.
(35) | W decyzji Komisji 2003/803/WE z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiającej wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (17) ustanawia się wzór paszportu do celu przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków psów, kotów i fretek między państwami członkowskimi na mocy rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Dokumenty identyfikacyjne wydane zgodnie z tym wzorem paszportu powinny, pod pewnymi warunkami, zachować ważność przez cały okres życia zwierzęcia domowego w celu ograniczenia obciążenia administracyjnego i finansowego właścicieli.
(36) | Commission Implementing Decision 2011/874/EU of 15 December 2011 laying down the list of third countries and territories authorised for imports of dogs, cats and ferrets and for non-commercial movements of more than five dogs, cats and ferrets into the Union and the model certificates for imports and non-commercial movement of those animals into the Union (18) establishes the model health certificate attesting compliance with the requirements of Regulation (EC) No 998/2003 for the non-commercial movement of five or fewer dogs, cats or ferrets into the Union. For the purpose of ensuring a smooth transition to the new rules laid down in this Regulation, that model certificate should remain valid subject to certain conditions.
(36) | W decyzji wykonawczej Komisji 2011/874/UE z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiającej wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii (18), ustanowiono wzór świadectwa zdrowia poświadczającego zgodność z wymogami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 w zakresie przemieszczania o charakterze niehandlowym pięciu lub mniejszej liczby psów, kotów lub fretek do Unii. W celu zapewnienia sprawnego przejścia do nowych przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, ten wzór świadectwa powinien zachować ważność pod pewnymi warunkami.
(37) | Since the objective of this Regulation, namely to lay down animal health requirements for the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Annex I in order to prevent or minimise risks to public or animal health arising from such movement, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.
(37) | Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I w celu zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt wynikającym z takiego przemieszczania lub ich zmniejszenia, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.
(38) | In order to ensure the simultaneous publication of this Regulation and of the implementing acts regarding the lists of territories and third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, regarding the model for the identification documents that are to accompany pet animals of the species listed in Part A of Annex I during non-commercial movement into a Member State from another Member State or from a territory or a third country, and regarding the rules on the format, layout and languages of the declarations to be signed, this Regulation should enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union,
(38) | W celu zapewnienia jednoczesnej publikacji niniejszego rozporządzenia i aktów wykonawczych odnoszących się do wykazów terytoriów i państw trzecich ustanowionych do celów odstąpienia od niektórych warunków mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym, do wzoru dokumentów identyfikacyjnych towarzyszących zwierzętom domowym należącym do gatunków wymienionych w załączniku I część A podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego, a także do przepisów dotyczących formatu, szaty graficznej i języków oświadczenia, które należy podpisać, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
CHAPTER I
ROZDZIAŁ I
GENERAL PROVISIONS
PRZEPISY OGÓLNE
Article 1
Artykuł 1
Subject matter
Przedmiot
This Regulation lays down the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and the rules for compliance checks on such movement.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz przepisy dotyczące kontroli zgodności takiego przemieszczania.
Article 2
Artykuł 2
Scope
Zakres stosowania
1. This Regulation shall apply to the non-commercial movement of pet animals into a Member State from another Member State or from a territory or a third country.
1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego.
2. This Regulation shall apply without prejudice to:
2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla:
(a) | Regulation (EC) No 338/97;
a) | rozporządzenia (WE) nr 338/97;
(b) | any national measures adopted, published and made available to the public by Member States to restrict the movement of certain species or breeds of pet animals on the basis of considerations other than those relating to animal health.
b) | jakichkolwiek krajowych środków przyjętych, opublikowanych i udostępnionych ogółowi społeczeństwa przez państwa członkowskie w celu ograniczenia przemieszczania niektórych gatunków lub ras zwierząt domowych ze względów innych niż względy związane ze zdrowiem zwierząt.
Article 3
Artykuł 3
Definitions
Definicje
For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
(a) | ‘non-commercial movement’ means any movement which does not have as its aim either the sale of or the transfer of ownership of a pet animal;
a) | „przemieszczanie o charakterze niehandlowym” oznacza każde przemieszczanie, którego celem nie jest sprzedaż ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego;
(b) | ‘pet animal’ means an animal of a species listed in Annex I accompanying its owner or an authorised person during non-commercial movement, and which remains for the duration of such non-commercial movement under the responsibility of the owner or the authorised person;
b) | „zwierzę domowe” oznacza zwierzę należące do gatunku wymienionego w załączniku I, które towarzyszy swojemu właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym, oraz za które podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym odpowiedzialny jest właściciel lub taka osoba upoważniona;
(c) | ‘owner’ means a natural person indicated as the owner in the identification document;
c) | „właściciel” oznacza osobę fizyczną wskazaną jako właściciel w dokumencie identyfikacyjnym;
(d) | ‘authorised person’ means any natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the pet animal on behalf of the owner;
d) | „osoba upoważniona” oznacza każdą osobę fizyczną, którą właściciel upoważnił pisemnie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego w imieniu właściciela;
(e) | ‘transponder’ means a read-only passive radio frequency identification device;
e) | „transponder” oznacza przeznaczone wyłącznie do odczytu pasywne urządzenie identyfikacyjne wykorzystujące określoną częstotliwość radiową;
(f) | ‘identification document’ means a document drawn up in accordance with the model set out in implementing acts to be adopted pursuant to this Regulation, that enables the pet animal to be clearly identified and its health status to be checked for compliance with this Regulation;
f) | „dokument identyfikacyjny” oznacza dokument sporządzony zgodnie z wzorem określonym w aktach wykonawczych, które mają być przyjęte zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiający wyraźną identyfikację zwierzęcia domowego oraz kontrolę stanu jego zdrowia pod względem zgodności z niniejszym rozporządzeniem;
(g) | ‘authorised veterinarian’ means any veterinarian who has been authorised by the competent authority to carry out specific tasks in accordance with this Regulation or with acts adopted pursuant to this Regulation;
g) | „upoważniony lekarz weterynarii” oznacza każdego lekarza weterynarii, którego właściwy organ upoważnił do wykonywania określonych czynności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem lub aktami przyjętymi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
(h) | ‘official veterinarian’ means any veterinarian appointed by the competent authority;
h) | „urzędowy lekarz weterynarii” oznacza każdego lekarza weterynarii wyznaczonego przez właściwy organ;
(i) | ‘documentary check’ means verification of the identification document accompanying the pet animal;
i) | „kontrola dokumentów” oznacza weryfikację dokumentu identyfikacyjnego towarzyszącego zwierzęciu domowemu;
(j) | ‘identity check’ means verification for consistency between the identification document and the pet animal and where appropriate, for the presence and conformity of the marking;
j) | „kontrola tożsamości” oznacza sprawdzenie zgodności dokumentu identyfikacyjnego ze zwierzęciem domowym oraz, w stosownych przypadkach, sprawdzenie obecności i zgodności oznakowania;
(k) | ‘travellers’ point of entry’ means any area designated by Member States for the purposes of the checks referred to in Article 34(1).
k) | „punkt wjazdu podróżnych” oznacza każdy obszar wyznaczony przez państwa członkowskie do celów kontroli, o których mowa w art. 34 ust. 1.
Article 4
Artykuł 4
General obligation
Obowiązek ogólny
Non-commercial movement of pet animals that complies with the animal health requirements laid down in this Regulation shall not be prohibited, restricted or impeded on animal health grounds other than those resulting from the application of this Regulation.
Przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych spełniającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt określone w niniejszym rozporządzeniu nie można zabronić, ograniczać ani utrudniać ze względów dotyczących zdrowia zwierząt innych niż wynikające ze stosowania niniejszego rozporządzenia.
Article 5
Artykuł 5
Maximum number of pet animals
Maksymalna liczba zwierząt domowych
1. The maximum number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I which may accompany the owner or an authorised person during a single non-commercial movement shall not exceed five.
1. Maksymalna liczba zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, które mogą towarzyszyć właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym, nie może przekraczać pięciu.
2. By way of derogation from paragraph 1, the maximum number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I may exceed five if the following conditions are fulfilled:
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 maksymalna liczba zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A może przekraczać pięć, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
(a) | the non-commercial movement of pet animals is for the purpose of participating in competitions, exhibitions or sporting events or in training for such events;
a) | przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
(b) | the owner or the authorised person submits written evidence that the pet animals are registered either to attend an event referred to in point (a), or with an association organising such events;
b) | właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w lit. a), lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
(c) | the pet animals are more than six months old.
c) | wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.
3. Member States may undertake standard spot checks to verify that the information submitted under point (b) of paragraph 2 is correct.
3. Państwa członkowskie mogą przeprowadzać standardowe wyrywkowe kontrole, aby sprawdzić prawidłowość informacji przedstawionych w związku z ust. 2 lit. b).
4. Where the maximum number of pet animals referred to in paragraph 1 is exceeded and the conditions referred to in paragraph 2 are not fulfilled, those pet animals shall comply with the animal health requirements laid down in Directive 92/65/EEC for the species concerned and Member States shall ensure that those animals are subject to the veterinary checks provided for in Directives 90/425/EEC or 91/496/EEC, as appropriate.
4. W przypadku gdy maksymalna liczba zwierząt domowych, o których mowa w ust. 1, zostaje przekroczona, a warunki, o których mowa w ust. 2, nie są spełnione, te zwierzęta domowe muszą spełniać określone w dyrektywie 92/65/EWG wymogi dotyczące zdrowia zwierząt dla danych gatunków, a państwa członkowskie zapewniają, aby te zwierzęta zostały poddane kontroli weterynaryjnej przewidzianej odpowiednio w dyrektywach 90/425/EWG lub 91/496/EWG.
5. In order to prevent commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I from being fraudulently disguised as non-commercial movement, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 laying down rules setting the maximum number of pet animals of those species that may accompany the owner or an authorised person during a single non-commercial movement.
5. Aby zapobiec sytuacjom, w których przemieszczanie o charakterze handlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B jest oszukańczo upozorowane jako przemieszczanie zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 39 w celu ustanowienia przepisów określających maksymalną liczbę zwierząt domowych należących do tych gatunków, jakie mogą towarzyszyć właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas pojedynczego przemieszczenia o charakterze niehandlowym.
6. The Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Article not later than 29 June 2018. The Commission shall, where necessary, propose amendments to this Regulation on the basis of its report.
6. Nie później niż w dniu 29 czerwca 2018 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego artykułu. Na podstawie swojego sprawozdania Komisja proponuje, w razie konieczności, zmianę niniejszego rozporządzenia.
CHAPTER II
ROZDZIAŁ II
CONDITIONS APPLICABLE TO THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT OF PET ANIMALS INTO A MEMBER STATE FROM ANOTHER MEMBER STATE
WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZEMIESZCZANIA O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM ZWIERZĄT DOMOWYCH DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO Z INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
SECTION 1
SEKCJA 1
Pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I część A
Article 6
Artykuł 6
Conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
Pet animals of the species listed in Part A of Annex I shall not be moved into a Member State from another Member State unless they fulfil the following conditions:
Zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A nie przemieszcza się do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego, chyba że spełniają poniższe warunki:
(a) | they are marked in accordance with Article 17(1);
a) | są one oznakowane zgodnie z art. 17 ust. 1;
(b) | they have received an anti-rabies vaccination that complies with the validity requirements set out in Annex III;
b) | zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie spełniającemu wymogi dotyczące ważności określone w załączniku III;
(c) | they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
c) | zastosowano wobec nich wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne dotyczące chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna przyjęte zgodnie z art. 19 ust. 1;
(d) | they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 22.
d) | towarzyszy im dokument identyfikacyjny należycie wypełniony i wystawiony zgodnie z art. 22.
Article 7
Artykuł 7
Derogation from the anti-rabies vaccination condition for young pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Odstępstwo od warunku szczepienia przeciwko wściekliźnie w odniesieniu do młodych zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
1. Subject to paragraph 2, Member States may, by way of derogation from point (b) of Article 6, authorise the non-commercial movement into their territory from another Member State of pet animals of the species listed in Part A of Annex I, which are:
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, państwa członkowskie mogą, na zasadzie odstępstwa od art. 6 lit. b), udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A na ich terytoria z innych państw członkowskich, jeżeli zwierzęta te:
(a) | either less than 12 weeks old and have not received an anti-rabies vaccination; or
a) | są w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie; albo
(b) | between 12 and 16 weeks old and have received an anti-rabies vaccination, but do not yet meet the validity requirements referred to in point 2(e) of Annex III.
b) | są w wieku od 12 do 16 tygodni i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności, o których mowa w załączniku III pkt 2 lit. e).
2. The authorisation referred to in paragraph 1 may be granted only if:
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydane tylko wówczas, jeżeli:
(a) | either the owner or the authorised person provides a signed declaration that from birth until the time of the non-commercial movement the pet animals have had no contact with wild animals of species susceptible to rabies; or
a) | właściciel lub osoba upoważniona dostarczą podpisane oświadczenie, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę; albo
(b) | the pet animals are accompanied by their mother, on whom they still depend, and from the identification document accompanying their mother it can be established that, before their birth, the mother received an anti-rabies vaccination which complied with the validity requirements set out in Annex III.
b) | zwierzętom domowym towarzyszy ich matka, od której są w dalszym ciągu zależne, a na podstawie jej dokumentu identyfikacyjnego można ustalić, że przed ich urodzeniem matkę poddano szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które było zgodne z wymogami dotyczącymi ważności określonymi w załączniku III.
3. The Commission may, by means of an implementing act, adopt rules on the format, layout and languages of the declarations referred to in point (a) of paragraph 2 of this Article. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
3. Komisja może w drodze aktu wykonawczego przyjmować przepisy dotyczące formatu, szaty graficznej i języków oświadczeń, o których mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
Article 8
Artykuł 8
Derogation from the anti-rabies vaccination condition for pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Odstępstwo od warunku szczepienia przeciwko wściekliźnie w odniesieniu do zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
1. By way of derogation from point (b) of Article 6, the direct non-commercial movement between Member States or parts thereof, of pet animals of the species listed in Part A of Annex I that have not been vaccinated against rabies, may be authorised in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 upon a joint application by the Member States concerned.
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 6 lit. b) można zezwolić na bezpośrednie przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, które nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, między państwami członkowskimi lub ich częściami zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 2, na wspólny wniosek zainteresowanych państw członkowskich.
2. The Commission shall, by means of an implementing act, adopt a list of Member States that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from point (b) of Article 6 in accordance with paragraph 1 of this Article. That list shall set out the parts of those Member States for which the derogation may apply.
2. Komisja przyjmuje w drodze aktu wykonawczego wykaz państw członkowskich upoważnionych zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu do zawierania umów wzajemnych w celu zastosowania odstępstwa od art. 6 lit. b). Wykaz ten wskazuje części tych państw członkowskich, do których mogą zostać zastosowane odstępstwa.
3. In order to be included in the list referred to in paragraph 2, the Member States interested in such a mutual agreement shall submit a joint application to the Commission, including details of the draft agreement, by which they can demonstrate, taking into account the procedures in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health (OIE) for self-declaration as to the freedom of a country or zone from rabies, that they fulfil at least the following conditions:
3. Aby znaleźć się w wykazie, o którym mowa w ust. 2, państwa członkowskie zainteresowane zawarciem takiej umowy wzajemnej składają Komisji wspólny wniosek, obejmujący szczegóły projektu umowy, na podstawie którego mogą one wykazać – uwzględniając określone w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) procedury dotyczące oświadczeń własnych dotyczących uznania państwa lub strefy za wolne od wścieklizny – że spełniają co najmniej następujące warunki:
(a) | the applicant Member States shall have in operation ongoing surveillance and reporting systems with regard to rabies;
a) | w państwach członkowskich składających wniosek działają systemy ciągłego monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do wścieklizny;
(b) | the applicant Member States, or the parts of their territory for which the application is made, shall have been free of rabies and rabies shall not be known to have been established in wild animals in the territory of the Member States concerned, or parts thereof, for at least the two years prior to the joint application on the basis of the systems referred to in point (a);
b) | państwa członkowskie składające wniosek lub te części ich terytoriów, których dotyczy wniosek, są wolne od wścieklizny oraz zgodnie z wynikami otrzymywanymi z systemów, o których mowa w lit. a), nie stwierdzono przypadków wścieklizny wśród zwierząt dziko żyjących na terytoriach tych państw członkowskich lub ich częściach przez co najmniej dwa lata poprzedzające wspólny wniosek;
(c) | the applicant Member States shall have in place efficient and effective control measures to prevent the introduction into and spread within their territory of rabies;
c) | państwa członkowskie składające wniosek wdrożyły skuteczne i efektywne środki kontrolne w celu zapobiegania wprowadzeniu wścieklizny na ich terytoria i jej rozprzestrzenianiu na tych terytoriach;
(d) | the application of the derogation from point (b) of Article 6 shall be justified and proportionate to the risks to public or animal health associated with the direct non-commercial movement from one of the applicant Member States to the other or part of its territory of non-vaccinated pet animals of the species listed in Part A of Annex I.
d) | wniosek dotyczący odstępstwa od art. 6 lit. b) jest uzasadniony i proporcjonalny do zagrożeń dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt, związanych z bezpośrednim przemieszczaniem o charakterze niehandlowym niezaszczepionych zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, z jednego z państw członkowskich, które złożyły wniosek, do innego takiego państwa lub części jego terytorium.
The joint application shall contain adequate, reliable and scientifically validated information.
Wspólny wniosek musi zawierać informacje adekwatne, wiarygodne i potwierdzone naukowo.
4. The Commission shall, by means of an implementing act, remove Member States from the list referred to in paragraph 2 for the whole or part of their territories should any change in the particulars specified in paragraph 3 no longer support the application of the derogation.
4. Komisja w drodze aktu wykonawczego usuwa państwa członkowskie z wykazu, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do całego ich terytorium lub jego części, w przypadku gdy w związku z jakąkolwiek zmianą danych określonych w ust. 3 stosowanie odstępstwa przestaje mieć uzasadnienie.
5. The implementing acts referred to in paragraphs 2 and 4 shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
5. Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 2 i 4, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
6. On duly justified imperative grounds of urgency relating to risks to public or animal health, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts updating the list of Member States or parts thereof referred to in paragraph 2 of this Article in accordance with the procedure referred to in Article 41(3).
6. W należycie uzasadnionych nagłych przypadkach związanych z zagrożeniem dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt Komisja aktualizuje – w drodze aktów wykonawczych mających natychmiastowe zastosowanie – wykaz państw członkowskich lub ich części, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 41 ust. 3.
SECTION 2
SEKCJA 2
Pet animals of the species listed in Part B of Annex I
Zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I część B
Article 9
Artykuł 9
Conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I
Warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B
1. Insofar as the Commission has adopted a delegated act pursuant to Article 19(1) with regard to pet animals of one of the species listed in Part B of Annex I, the non-commercial movement of pet animals of that species into a Member State from another Member State shall be subject to compliance with the conditions laid down in paragraph 2 of this Article.
1. O ile Komisja nie przyjmie zgodnie z art. 19 ust. 1 aktu delegowanego w odniesieniu do zwierząt domowych należących do jednego z gatunków wymienionych w załączniku I część B, przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do tego gatunku z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego podlega warunkom określonym w ust. 2 niniejszego artykułu.
2. Pet animals of the species referred to in paragraph 1 may be moved into a Member State from another Member State only if they fulfil the following conditions:
2. Zwierzęta domowe należące do gatunków, o których mowa w ust. 1, mogą być przemieszczane z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego tylko, jeżeli spełniają następujące warunki:
(a) | they are marked or described according to the requirements adopted pursuant to Article 17(2);
a) | są oznakowane lub opisane zgodnie z wymogami przyjętymi zgodnie z art. 17 ust. 2;
(b) | they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
b) | zastosowano wobec nich wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne w zakresie chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna przyjęte zgodnie z art. 19 ust. 1;
(c) | they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 29.
c) | towarzyszy im dokument identyfikacyjny należycie wypełniony i wystawiony zgodnie z art. 29.
3. Pending the adoption of the relevant delegated acts referred to in paragraph 1, Member States may apply national rules to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I into their territory from another Member State, provided that such rules are:
3. W oczekiwaniu na przyjęcie stosownych aktów delegowanych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe do przemieszczania o charakterze niehandlowym na ich terytorium z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B, pod warunkiem że przepisy te:
(a) | applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of the pet animals of those species; and
a) | są stosowane proporcjonalnie do zagrożeń dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt związanych z przemieszczaniem o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do tych gatunków; oraz
(b) | not stricter than those applied to trade in animals of those species in accordance with Directives 92/65/EEC or 2006/88/EC.
b) | nie są bardziej rygorystyczne niż przepisy stosowane do handlu zwierzętami należącymi do tych gatunków zgodnie z dyrektywami 92/65/EWG lub 2006/88/WE.
CHAPTER III
ROZDZIAŁ III
CONDITIONS APPLICABLE TO THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT OF PET ANIMALS INTO A MEMBER STATE FROM A TERRITORY OR A THIRD COUNTRY
WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZEMIESZCZANIA O CHARAKTERZE NIEHANDLOWYM ZWIERZĄT DOMOWYCH DO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO Z TERYTORIUM LUB PAŃSTWA TRZECIEGO
SECTION 1
SEKCJA 1
Pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I część A
Article 10
Artykuł 10
Conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
1. Pet animals of the species listed in Part A of Annex I shall not be moved into a Member State from a territory or a third country unless they fulfil the following conditions:
1. Zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A nie przemieszcza się do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego, chyba że spełniają one następujące warunki:
(a) | they are marked in accordance with Article 17(1);
a) | są one oznakowane zgodnie z art. 17 ust. 1;
(b) | they have received an anti-rabies vaccination that complies with the validity requirements set out in Annex III;
b) | zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie spełniającemu wymogi dotyczące ważności określone w załączniku III;
(c) | they have undergone a rabies antibody titration test that complies with the validity requirements set out in Annex IV;
c) | zostały poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania, które spełnia wymogi dotyczące ważności określone w załączniku IV;
(d) | they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
d) | zastosowano wobec nich wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne w zakresie chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna przyjęte zgodnie z art. 19 ust. 1;
(e) | they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 26.
e) | towarzyszy im dokument identyfikacyjny należycie wypełniony i wystawiony zgodnie z art. 26.
2. Pet animals of the species listed in Part A of Annex I may be moved into a Member State from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) only through a travellers’ point of entry listed as required pursuant to Article 34(3).
2. Zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I część A mogą zostać przemieszczone do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego innego niż te, które wymieniono w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1, jedynie przez punkty wjazdu podróżnych znajdujące się w wykazie zgodnie z art. 34 ust. 3.
3. By way of derogation from paragraph 2, Member States may authorise registered military or search-and-rescue dogs to move through a point of entry other than a travellers’ point of entry provided that:
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie zarejestrowanych psów wojskowych lub psów poszukiwawczych i ratowniczych przez inny punkt wjazdu niż punkt wjazdu podróżnych, pod warunkiem że:
(a) | the owner or the authorised person has applied in advance for a permit and the Member State has granted such a permit; and
a) | właściciel lub osoba upoważniona złożyła z wyprzedzeniem wniosek o wydanie zezwolenia, a państwo członkowskie wydało takie zezwolenie; oraz
(b) | the dogs undergo compliance checks in accordance with Article 34(2) at a place designated by the competent authority for that purpose and in accordance with the arrangements set out in the permit referred to in point (a) of this paragraph.
b) | psy sprawdzane są zgodnie z art. 34 ust. 2 w miejscu wyznaczonym do tego celu przez właściwy organ pod kątem zgodności z ustaleniami zawartymi w zezwoleniu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu.
Article 11
Artykuł 11
Derogation from the anti-rabies vaccination condition for young pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Odstępstwo od warunku szczepienia przeciwko wściekliźnie w odniesieniu do młodych zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
1. Subject to paragraph 2, by way of derogation from point (b) of Article 10(1), Member States may authorise the non-commercial movement into their territory from territories or third countries listed pursuant to Article 13(1) or (2) of pet animals of the species listed in Part A of Annex I, which are:
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, państwa członkowskie mogą, na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 lit. b), udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A na ich terytoria z terytoriów lub państw trzecich, które zostały wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, jeżeli zwierzęta te:
(a) | either less than 12 weeks old and have not received an anti-rabies vaccination; or
a) | są w wieku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie; albo
(b) | between 12 and 16 weeks old and have received an anti-rabies vaccination, but do not yet meet the validity requirements referred to in point 2(e) of Annex III.
b) | są w wieku od 12 do 16 tygodni i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają jeszcze wymogów ważności, o których mowa w załączniku III pkt 2 lit. e).
2. The authorisation referred to in paragraph 1 may be granted only if:
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydane tylko wówczas, jeżeli:
(a) | either the owner or the authorised person provides a signed declaration that from birth until the time of the non-commercial movement the pet animals have had no contact with wild animals of species susceptible to rabies; or
a) | właściciel lub osoba upoważniona dostarczy podpisane oświadczenie, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę; albo
(b) | the pet animals are accompanied by their mother, on whom they still depend, and from the identification document accompanying their mother it can be established that, before their birth, the mother received an anti-rabies vaccination which complied with the validity requirements set out in Annex III.
b) | zwierzętom domowym towarzyszy ich matka, od której są w dalszym ciągu zależne, a na podstawie jej dokumentu identyfikacyjnego można ustalić, że przed ich urodzeniem matkę poddano szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które było zgodne z wymogami dotyczącymi ważności określonymi w załączniku III.
3. The subsequent non-commercial movement into another Member State of pet animals referred to in paragraph 1 of this Article shall be prohibited, except where they are moved in accordance with the conditions laid down in Article 6 or where they have been authorised to be moved in accordance with Article 7 and the Member State of destination has also authorised the movement into its territory from territories or third countries in accordance with paragraph 1 of this Article.
3. Późniejsze przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, do innego państwa członkowskiego jest jednak zakazane z wyjątkiem przypadków, w których przemieszcza się je zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 lub gdy udzielono zezwolenia na takie przemieszczanie zgodnie z art. 7, a państwo członkowskie przeznaczenia również udzieliło zezwolenia na przemieszczanie na jego terytorium z terytoriów lub państw trzecich zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.
4. The Commission may, by means of an implementing act, adopt rules on the format, layout and languages of the declarations referred to in point (a) of paragraph 2 of this Article. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
4. Komisja może w drodze aktu wykonawczego przyjmować przepisy dotyczące formatu, szaty graficznej i języków oświadczeń, o których mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
Article 12
Artykuł 12
Derogation from the antibody titration test condition for pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Odstępstwo od warunku wykonania badania poziomu przeciwciał metodą miareczkowania w odniesieniu do zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
1. By way of derogation from point (c) of Article 10(1), the antibody titration test shall not be required for pet animals of the species listed in Part A of Annex I that are being moved into a Member State from a territory or a third country listed pursuant to Article 13(1) or (2):
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 1 lit. c) badanie poziomu przeciwciał metodą miareczkowania w przypadku gatunków wymienionych w załączniku I część A nie jest wymagane w odniesieniu do zwierząt domowych przemieszczanych do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego wymienionego w wykazie zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2:
(a) | either directly;
a) | bezpośrednio z tych terytoriów lub państw trzecich; albo
(b) | following residency exclusively in one or more of those territories or third countries; or
b) | po pobycie wyłącznie na obszarze jednego lub większej liczby tych terytoriów lub państw trzecich; albo
(c) | after transit through a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) or (2), provided that the owner or authorised person provides a signed declaration that during such transit the pet animals have had no contact with animals of species susceptible to rabies and remain secured within a means of transport or within the perimeter of an international airport.
c) | po tranzycie przez terytorium lub państwo trzecie inne niż te, które zostały wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, pod warunkiem że właściciel lub osoba upoważniona przedstawi podpisane oświadczenie, że w czasie takiego tranzytu dane zwierzęta domowe nie miały kontaktu ze zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na zakażenie wścieklizną i pozostały zamknięte w środku transportu lub na terenie międzynarodowego portu lotniczego.
2. The Commission may, by means of an implementing act, adopt rules on the format, layout and languages of the declarations referred to in point (c) of paragraph 1 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
2. Komisja może w drodze aktu wykonawczego przyjmować przepisy dotyczące formatu, szaty graficznej i języków oświadczeń, o których mowa ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
Article 13
Artykuł 13
Establishment of a list of territories and third countries
Ustanowienie wykazu terytoriów i państw trzecich
1. The Commission shall, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have made an application for entry on the list in which they demonstrate that for pet animals of the species listed in Part A of Annex I, they apply rules, the content and effect of which are the same as those laid down in Section 1 of Chapter II, this Section and Section 2 of Chapter VI and where applicable the rules adopted pursuant to those rules.
1. Komisja przyjmuje w drodze aktu wykonawczego wykaz terytoriów i państw trzecich, które złożyły wniosek o wpisanie na listę, w którym wykazały, że do zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A stosują przepisy, których treść i skutki są takie same jak przepisów określonych w rozdziale II sekcja 1, w niniejszej sekcji oraz w rozdziale VI sekcja 2, a w stosownych przypadkach również przepisy, które przyjęto zgodnie z tymi przepisami.
2. The Commission shall, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have made an application for entry on the list in which they demonstrate that for pet animals of the species listed in Part A of Annex I, they fulfil at least the following criteria:
2. Komisja przyjmuje w drodze aktu wykonawczego wykaz terytoriów lub państw trzecich, które złożyły wniosek o wpisanie na listę, w którym wykazały, że w odniesieniu do zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A spełniają przynajmniej następujące kryteria:
(a) | the notification of cases of rabies to the competent authorities is obligatory;
a) | istnieje obowiązek powiadamiania właściwych organów o przypadkach wścieklizny;
(b) | an effective surveillance system for rabies has been in place for at least two years prior to the application, a minimum requirement of which is an on-going early detection programme to ensure investigation and reporting of animals suspected of having rabies;
b) | od co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku istnieje skuteczny system monitorowania w odniesieniu do wścieklizny, przy czym wymogiem minimalnym jest działający nieprzerwanie program wczesnego wykrywania mający na celu zapewnienie badania zwierząt podejrzewanych o zakażenie wścieklizną i sprawozdawczości w takich przypadkach;
(c) | the structure and organisation of their veterinary and control services, and the powers of such services, the supervision to which they are subject and the means at their disposal, including staff and laboratory capacity, are sufficient to: | (i) | apply and enforce national legislation on the non-commercial movement of pet animals effectively; and | (ii) | guarantee the validity of the identification documents in the format provided for in Article 25 and issued in accordance with Article 26;
c) | struktura i organizacja ich służb weterynaryjnych i kontroli oraz uprawnienia tych służb i nadzór, jakiemu podlegają, a także środki, jakimi dysponują, w tym personel i możliwości laboratoryjne, są wystarczające do: | (i) | skutecznego stosowania i egzekwowania ustawodawstwa krajowego dotyczącego przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych; oraz | (ii) | zagwarantowania ważności dokumentów identyfikacyjnych w formacie przewidzianym w art. 25 i wystawianych zgodnie z art. 26;
(d) | rules on the prevention and control of rabies are in force and implemented effectively to minimise the risk of infection of pet animals, including rules on imports of pet animals from other countries or territories, and where appropriate, on: | (i) | the control of the stray dog and cat population; | (ii) | the vaccination of domestic animals against rabies, in particular where rabies is present in vampire bats; and | (iii) | the control and eradication of rabies in wildlife;
d) | obowiązują i zostały skutecznie wdrożone przepisy dotyczące zapobiegania wściekliźnie i jej zwalczania, aby zminimalizować ryzyko zakażenia zwierząt domowych, w tym przepisy dotyczące przywozu zwierząt domowych z innych państw lub terytoriów, oraz, w stosownych przypadkach, przepisy dotyczące: | (i) | kontroli populacji bezpańskich psów i kotów; | (ii) | szczepienia zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie, w szczególności w miejscach, gdzie wścieklizna występuje wśród nietoperzy wampirów; oraz | (iii) | kontroli i zwalczania wścieklizny wśród zwierząt dziko żyjących;
(e) | rules are in force on the licensing and marketing of anti-rabies vaccines.
e) | obowiązują przepisy dotyczące licencjonowania i wprowadzania do obrotu szczepionek przeciwko wściekliźnie.
3. The implementing acts referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
3. Akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
On duly justified imperative grounds of urgency relating to risks to public or animal health, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts updating the list of territories or third countries referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article in accordance with the procedure referred to in Article 41(3).
W przypadku należycie uzasadnionej szczególnej potrzeby związanej z zagrożeniami dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt, Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, aktualizujące wykaz terytoriów lub państw trzecich, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 41 ust. 3.
SECTION 2
SEKCJA 2
Pet animals of the species listed in Part B of Annex I
Zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I część B
Article 14
Artykuł 14
Conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I
Warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B
1. Insofar as the Commission has adopted a delegated act pursuant to Article 19(1) with regard to pet animals of one of the species listed in Part B of Annex I, the non-commercial movement of pet animals of that species into a Member State from a territory or a third country shall be subject to compliance with the conditions laid down in paragraph 2 of this Article.
1. O ile Komisja nie przyjmie zgodnie z art. 19 ust. 1 aktu delegowanego w odniesieniu do zwierząt domowych należących do jednego z gatunków wymienionych w załączniku I część B, przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do tego gatunku do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego podlega warunkom określonym w ust. 2 niniejszego artykułu.
2. Pet animals referred to in paragraph 1 may be moved into a Member State from a territory or a third country only if they fulfil the following conditions:
2. Zwierzęta domowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przemieszczane do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego tylko, jeżeli spełniają następujące warunki:
(a) | they are marked or described according to the requirements adopted pursuant to Article 17(2);
a) | są oznakowane lub opisane zgodnie z wymogami przyjętymi zgodnie z art. 17 ust. 2;
(b) | they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
b) | zastosowano wobec nich wszelkie profilaktyczne środki zdrowotne w zakresie chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna przyjęte zgodnie z art. 19 ust. 1;
(c) | they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 31;
c) | towarzyszy im dokument identyfikacyjny należycie wypełniony i wystawiony zgodnie z art. 31;
(d) | they enter through a travellers’ point of entry when coming from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 15.
d) | wwieziono je przez punkt wjazdu podróżnych, o ile przemieszczenie nastąpiło z terytorium lub państwa trzeciego innego niż znajdujące się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 15.
3. Pending the adoption of the relevant delegated acts referred to in paragraph 1, Member States may apply national rules to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I into their territory from a territory or a third country, provided that such rules are:
3. W oczekiwaniu na przyjęcie stosownych aktów delegowanych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą stosować przepisy krajowe do przemieszczania o charakterze niehandlowym na ich terytorium z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B, pod warunkiem że przepisy te:
(a) | applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of the pet animals of those species; and
a) | są stosowane proporcjonalnie do zagrożeń dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt związanych z przemieszczaniem o charakterze niehandlowym zwierząt domowych należących do tych gatunków; oraz
(b) | not stricter than those applied to imports of animals of those species in accordance with Directives 92/65/EEC or 2006/88/EC.
b) | nie są bardziej rygorystyczne niż przepisy stosowane do przywozu zwierząt należących do tych gatunków zgodnie z dyrektywami 92/65/EWG lub 2006/88/WE.
Article 15
Artykuł 15
Establishment of a list of territories and third countries
Ustanowienie wykazu terytoriów oraz państw trzecich
The Commission may, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have demonstrated that for pet animals of the species listed in Part B of Annex I, they apply rules the content and effect of which are the same as those laid down in Section 2 of Chapter II, this Section and Section 2 of Chapter VI and where applicable the rules adopted pursuant to those rules.
Komisja w drodze aktu wykonawczego może przyjąć wykaz terytoriów oraz państw trzecich, które wykazały, że do zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B stosują przepisy, których treść i skutki są takie same jak przepisów określonych w rozdziale II sekcja 2, w niniejszej sekcji oraz w rozdziale VI sekcja 2, a w stosownych przypadkach również przepisy, które przyjęto zgodnie z tymi przepisami.
SECTION 3
SEKCJA 3
Derogation from the conditions on the non-commercial movement of pet animals
Odstępstwo od warunków dotyczących przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych
Article 16
Artykuł 16
Derogation from the conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals between certain countries and territories
Odstępstwo od warunków mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych między niektórymi państwami i terytoriami
By way of derogation from Articles 10 and 14, the non-commercial movement of pet animals between the following countries and territories may continue under the conditions laid down by the national rules of those countries and territories:
Na zasadzie odstępstwa od art. 10 i 14 przemieszczanie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych między następującymi państwami i terytoriami może nadal odbywać się na warunkach określonych w przepisach krajowych tych państw i terytoriów:
(a) | San Marino and Italy;
a) | między San Marino a Włochami;
(b) | the Vatican and Italy;
b) | między Watykanem a Włochami;
(c) | Monaco and France;
c) | między Monako a Francją;
(d) | Andorra and France;
d) | między Andorą a Francją;
(e) | Andorra and Spain;
e) | między Andorą a Hiszpanią;
(f) | Norway and Sweden;
f) | między Norwegią a Szwecją;
(g) | Faeroe Islands and Denmark;
g) | między Wyspami Owczymi a Danią;
(h) | Greenland and Denmark.
h) | między Grenlandią a Danią.
CHAPTER IV
ROZDZIAŁ IV
MARKING AND PREVENTIVE HEALTH MEASURES
ZNAKOWANIE I PROFILAKTYCZNE ŚRODKI ZDROWOTNE
SECTION 1
SEKCJA 1
Marking
Znakowanie
Article 17
Artykuł 17
Marking of pet animals
Znakowanie zwierząt domowych
1. Pet animals of the species listed in Part A of Annex I shall be marked by the implantation of a transponder or by a clearly readable tattoo applied before 3 July 2011.
1. Zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I część A oznakowuje się poprzez wszczepienie transpondera lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r.
Where the transponder referred to in the first subparagraph does not comply with the technical requirements set out in Annex II, the owner or the authorised person shall provide the means necessary for reading that transponder at the time of any verification of the marking provided for in Article 22(1) and (2), and Article 26, and the identity checks provided for in Article 33 and Article 34(1).
W przypadku gdy transponder, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie spełnia wymogów technicznych określonych w załączniku II, właściciel lub osoba upoważniona zapewnia środki niezbędne do odczytu tego transpondera w czasie każdej weryfikacji oznakowania przewidzianej w art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 26, a także kontroli tożsamości przewidzianej w art. 33 i art. 34 ust. 1.
2. Pet animals of the species listed in Part B of Annex I shall be marked or described taking into account the specificities of each species, in such a manner that a link between the pet animal and its corresponding identification document is ensured.
2. Zwierzęta domowe należące do gatunków wymienionych w załączniku I część B oznakowuje się lub opisuje z uwzględnieniem szczególnych cech każdego gatunku w sposób zapewniający związek danego zwierzęcia domowego z jego odpowiednim dokumentem identyfikacyjnym.
In view of the diversity of species listed in Part B of Annex I, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 concerning such species-specific requirements for marking or describing pet animals of those species, taking into account any relevant national requirements.
Biorąc pod uwagę różnorodność gatunków wymienionych w załączniku I część B, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 39, dotyczących takich wymogów w odniesieniu do konkretnych gatunków w zakresie znakowania lub opisywania zwierząt domowych należących do tych gatunków, z uwzględnieniem wszelkich stosownych wymogów krajowych.
Article 18
Artykuł 18
Qualifications required for implanting transponders in pet animals
Kwalifikacje wymagane do wszczepiania transponderów zwierzętom domowym
Where a Member State intends to allow the implantation of transponders by a person other than a veterinarian, it shall lay down rules on the minimum qualifications that such persons are required to have.
W przypadku gdy państwo członkowskie zamierza zezwolić na wszczepianie transponderów osobom innym niż lekarze weterynarii, ustanawia przepisy dotyczące minimalnych kwalifikacji, jakich wymaga się od tych osób.
SECTION 2
SEKCJA 2
Preventive health measures for diseases or infections other than rabies
Profilaktyczne środki zdrowotne w przypadku chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna
Article 19
Artykuł 19
Preventive health measures and conditions for their application
Profilaktyczne środki zdrowotne i warunki ich stosowania
1. Where preventive health measures are necessary for the protection of public health or the health of pet animals for controlling diseases or infections other than rabies that are likely to be spread due to the movement of those pet animals, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 concerning species-specific preventive health measures for such diseases or infections.
1. W przypadku gdy profilaktyczne środki zdrowotne są niezbędne dla ochrony zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt domowych w zakresie zwalczania chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna, które rozprzestrzeniają się wskutek przemieszczania tych zwierząt domowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 39 aktów delegowanych dotyczących profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do konkretnych gatunków w zakresie takich chorób lub zakażeń.
Where, in the event of risks to public or animal health, imperative grounds of urgency so require, the procedure provided for in Article 40 shall apply to delegated acts adopted pursuant to this paragraph.
W przypadku gdy wymaga tego szczególnie pilna potrzeba w przypadku zagrożeń dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt, do aktów delegowanych przyjętych na podstawie niniejszego ustępu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 40.
2. The species-specific preventive health measures authorised by a delegated act adopted pursuant to paragraph 1 shall be based on adequate, reliable and validated scientific information and applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of pet animals likely to be affected by diseases or infections other than rabies.
2. Profilaktyczne środki zdrowotne dotyczące konkretnych gatunków zatwierdzone aktem delegowanym przyjętym zgodnie z ust. 1 muszą opierać się na odpowiednich, wiarygodnych i zweryfikowanych informacjach naukowych i być stosowane proporcjonalnie do zagrożenia dla zdrowia publicznego lub dla zdrowia zwierząt związanego z przemieszczaniem o charakterze niehandlowym zwierząt domowych podatnych na choroby lub zakażenia inne niż wścieklizna.
3. The delegated acts provided for in paragraph 1 may also include:
3. Akty delegowane przewidziane w ust. 1 mogą również zawierać:
(a) | rules for the categorisation of Member States or parts thereof according to their animal health status and their surveillance and reporting systems with regard to certain diseases or infections other than rabies;
a) | przepisy w zakresie klasyfikacji państw członkowskich lub ich części w zależności od ich statusu w odniesieniu do zdrowia zwierząt oraz od ich systemów nadzoru i sprawozdawczości w zakresie pewnych chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
(b) | the conditions that Member States are to fulfil in order to remain eligible for the application of the preventive health measures referred to in paragraph 2;
b) | warunki, które państwa członkowskie mają spełnić, aby nadal były uprawnione do stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych, o których mowa w ust. 2;
(c) | the conditions for applying and documenting the preventive health measures referred to in paragraph 2 prior to the non-commercial movement of pet animals;
c) | warunki stosowania i dokumentowania profilaktycznych środków zdrowotnych, o których mowa w ust. 2, przed przemieszczeniem o charakterze niehandlowym zwierząt domowych;
(d) | the conditions for granting derogations in certain specified circumstances from the application of the preventive health measures referred to in paragraph 2.
d) | warunki przyznawania odstępstw od stosowania profilaktycznych środków zdrowotnych, o których mowa w ust. 2, w niektórych określonych okolicznościach.
Article 20
Artykuł 20
List of Member States or parts thereof referred to in point (a) of Article 19(3)
Wykaz państw członkowskich lub ich części, o których mowa w art. 19 ust. 3 lit. a)
The Commission may, by means of an implementing act, adopt lists of Member States or parts of the territory of Member States that comply with the rules for the categorisation of Member States or parts thereof referred to in point (a) of Article 19(3). That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
Komisja może przyjąć w drodze aktu wykonawczego wykazy państw członkowskich lub części terytoriów państw członkowskich, które spełniają przepisy w zakresie klasyfikacji państw członkowskich lub ich części, o których mowa w art. 19 ust. 3 lit. a). Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
CHAPTER V
ROZDZIAŁ V
IDENTIFICATION DOCUMENTS
DOKUMENTY IDENTYFIKACYJNE
SECTION 1
SEKCJA 1
Identification documents for the non-commercial movement into a Member State from another Member State of pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Dokumenty identyfikacyjne na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
Article 21
Artykuł 21
Format and content of the identification document referred to in point (d) of Article 6
Format i treść dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 6 lit. d)
1. The identification document referred to in point (d) of Article 6 shall be in the format of a passport in accordance with the model to be adopted pursuant to paragraph 2 of this Article and shall contain entries for the insertion of the following information:
1. Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 6 lit. d), ma format paszportu zgodnie ze wzorem, który należy przyjąć zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, oraz zawiera pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:
(a) | the location of the transponder or the tattoo and either the date of application or the date of reading of the transponder or the tattoo, as well as the alphanumeric code displayed by the transponder or the tattoo;
a) | umiejscowienie transpondera lub tatuażu oraz datę jego wszczepienia lub naniesienia albo datę odczytu transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny podawany przez transponder lub widniejący na tatuażu;
(b) | the name, species, breed, sex, colour, date of birth as stated by the owner and any notable or discernable features or characteristics of the pet animal;
b) | imię, gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia podana przez właściciela i wszelkie cechy charakterystyczne bądź wyróżniające lub znaki szczególne danego zwierzęcia domowego;
(c) | the name and contact information of the owner;
c) | imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela;
(d) | the name, contact information and signature of the authorised veterinarian issuing or completing the identification document;
d) | imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny;
(e) | the signature of the owner;
e) | podpis właściciela;
(f) | details of the anti-rabies vaccination;
f) | informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
(g) | the date of blood sampling for the rabies antibody titration test;
g) | data pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania;
(h) | compliance with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
h) | informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
(i) | other relevant information regarding the health status of the pet animal.
i) | inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.
2. The Commission shall adopt an implementing act laying down the model referred to in paragraph 1 of this Article as well as requirements concerning the languages, layout and security features of the passport referred to in that paragraph, and the rules necessary for the transition to the model of that passport. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
2. Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający wzór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, a także wymogi dotyczące języków, szaty graficznej i zabezpieczeń paszportu, o którym mowa w tym ustępie, oraz przepisy niezbędne do realizacji zmiany paszportów zgodnie z obowiązującym wzorem. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
3. The passport referred to in paragraph 1 shall bear a number consisting of the ISO code of the Member State of issue, followed by a unique alphanumeric code.
3. Paszport, o którym mowa w ust. 1, oznacza się numerem składającym się z kodu ISO państwa członkowskiego, w którym został wystawiony, po którym następuje niepowtarzalny kod alfanumeryczny.
Article 22
Artykuł 22
Issuing and completing the identification document referred to in point (d) of Article 6
Wystawianie i uzupełnianie dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 6 lit. d)
1. The identification document referred to in point (d) of Article 6 shall be issued by an authorised veterinarian after:
1. Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 6 lit. d), wystawia upoważniony lekarz weterynarii po:
(a) | he has verified that the pet animal is marked in accordance with Article 17(1);
a) | sprawdzeniu, czy zwierzę domowe oznakowano zgodnie z art. 17 ust. 1;
(b) | he has duly completed the relevant entries in the identification document with the information mentioned in points (a) to (d) of Article 21(1); and
b) | należytym uzupełnieniu stosownych pozycji w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. a)–d); oraz
(c) | the owner has signed the identification document.
c) | podpisaniu dokumentu identyfikacyjnego przez właściciela zwierzęcia.
2. After verifying that the pet animal is marked in accordance with Article 17(1), an authorised veterinarian shall complete the relevant entries of the identification document with the information referred to in points (d), (f), (g) and (h) of Article 21(1), thus certifying compliance with the conditions set out in points (b) and (c) of Article 6 and, where applicable, in point (b)(ii) of Article 27.
2. Po sprawdzeniu czy zwierzę domowe zostało oznakowane zgodnie z art. 17 ust. 1 upoważniony lekarz weterynarii uzupełnia stosowne pozycje w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. d), f), g) i h), poświadczając w ten sposób zgodność z warunkami, o których mowa w art. 6 lit. b) i c), oraz, w stosownych przypadkach, w art. 27 lit. b pkt (ii).
Notwithstanding the first subparagraph, the entry on the information referred to in point (h) of Article 21(1) may be completed by a veterinarian other than an authorised veterinarian if so permitted by the delegated act adopted pursuant to Article 19(1).
Niezależnie od akapitu pierwszego uzupełnienia informacji, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. h), może dokonać lekarz weterynarii inny niż upoważniony lekarz weterynarii, jeżeli zezwala na to akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 19 ust. 1.
3. The authorised veterinarian issuing the identification document shall keep records of the information referred to in points (a) to (c) of Article 21(1) and in Article 21(3) for a minimum period to be determined by the competent authority, but which shall not be less than three years.
3. Upoważniony lekarz weterynarii wystawiający dokument identyfikacyjny przechowuje dokumentację zawierającą informacje, o których mowa w art. 21 ust. 1 lit. a)–c) oraz w art. 21 ust. 3, przez minimalny okres, który ma zostać określony przez właściwy organ, jednak nie krótszy niż trzy lata.
4. Where necessary, compliance with the conditions referred to in paragraph 2 of this Article may be documented in more than one identification document in the format provided for in Article 21(1).
4. W przypadku gdy jest to konieczne, zgodność z warunkami, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, może zostać poświadczona w więcej niż jednym dokumencie identyfikacyjnym w formacie przewidzianym w art. 21 ust. 1.
Article 23
Artykuł 23
Distribution of blank identification documents
Wydawanie niewypełnionych dokumentów identyfikacyjnych
1. Competent authorities shall ensure that blank identification documents are distributed only to authorised veterinarians and that their name and contact information are recorded with reference to the number referred to in Article 21(3).
1. Właściwe organy zapewniają, aby niewypełnione dokumenty identyfikacyjne były wydawane wyłącznie upoważnionym lekarzom weterynarii oraz aby ich imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe zostały zachowane w dokumentacji wraz z adnotacją o numerze, o którym mowa w art. 21 ust. 3.
2. The records referred to in paragraph 1 shall be kept for a minimum period to be determined by the competent authority, but which shall not be less than three years.
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez minimalny okres, który ma zostać określony przez właściwy organ, jednak nie krótszy niż trzy lata.
Article 24
Artykuł 24
Derogation from the format of the identification document provided for in Article 21(1)
Odstępstwo od formatu dokumentu identyfikacyjnego przewidzianego w art. 21 ust. 1
1. By way of derogation from Article 21(1), Member States shall authorise the non-commercial movement into a Member State from another Member State of pet animals of the species listed in part A of Annex I accompanied by the identification document issued in accordance with Article 26.
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 1 państwa członkowskie udzielają zezwolenia na przemieszczanie o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, którym towarzyszy dokument identyfikacyjny wystawiony zgodnie z art. 26.
2. Where necessary, compliance with the requirements referred to in point (c) of Article 6 shall be documented in the identification document referred to in paragraph 1, after completion of the checks provided for in Article 34(1).
2. W razie konieczności zgodność z wymogami, o których mowa w art. 6 lit. c), dokumentuje się w dokumencie identyfikacyjnym, o którym mowa w ust. 1, po przeprowadzeniu kontroli przewidzianych w art. 34 ust. 1.
SECTION 2
SEKCJA 2
Identification documents for the non-commercial movement into a Member State from a territory or a third country of pet animals of the species listed in Part A of Annex I
Dokumenty identyfikacyjne na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A
Article 25
Artykuł 25
Format and content of the identification document referred to in point (e) of Article 10(1)
Format i treść dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e)
1. The identification document referred to in point (e) of Article 10(1) shall be in the format of an animal health certificate in accordance with the model to be adopted pursuant to paragraph 2 of this Article and shall contain entries for the insertion of the following information:
1. Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e), ma format świadectwa zdrowia zwierzęcia zgodnie ze wzorem, który ma zostać przyjęty zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, oraz zawiera pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:
(a) | the location of the transponder or the tattoo and either the date of application or the date of reading of the transponder or the tattoo, as well as the alphanumeric code displayed by the transponder or the tattoo;
a) | umiejscowienie transpondera lub tatuażu oraz datę jego wszczepienia lub naniesienia albo datę odczytu transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny podawany przez transponder lub widniejący na tatuażu;
(b) | the species, breed, date of birth as stated by the owner, sex and colour of the pet animal;
b) | gatunek, rasa, data urodzenia podana przez właściciela, płeć i umaszczenie danego zwierzęcia domowego;
(c) | a unique certificate reference number;
c) | niepowtarzalny numer referencyjny świadectwa;
(d) | the name and contact information of the owner or the authorised person;
d) | imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela lub osoby upoważnionej;
(e) | the name, contact information and signature of the official or authorised veterinarian issuing the identification document;
e) | imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis urzędnika lub upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia dokument identyfikacyjny;
(f) | details of the anti-rabies vaccination;
f) | informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
(g) | the date of blood sampling for the rabies antibody titration test;
g) | datę pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania;
(h) | compliance with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
h) | informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
(i) | the name and the signature of the representative of the endorsing competent authority;
i) | imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela właściwego organu zatwierdzającego;
(j) | the name, signature and contact information of the representative of the competent authority carrying out the checks referred to in Article 34 and the date of these checks;
j) | imię i nazwisko, podpis oraz dane kontaktowe przedstawiciela właściwego organu przeprowadzającego kontrole, o których mowa w art. 34, a także data kontroli;
(k) | other relevant information regarding the health status of the pet animal.
k) | inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.
2. The Commission shall adopt an implementing act laying down the model referred to in paragraph 1 of this Article as well as requirements concerning the languages, the layout and the validity of the animal health certificate referred to in that paragraph. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
2. Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający wzór, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, a także wymogi dotyczące języków, szaty graficznej oraz ważności świadectwa zdrowia zwierzęcia, o którym mowa w tym ustępie. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
3. A written declaration signed by the owner or the authorised person confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement shall be part of the identification document referred to in point (e) of Article 10(1).
3. Część dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) stanowi pisemne oświadczenie podpisane przez właściciela lub osobę upoważnioną, w którym potwierdza się, że przemieszczanie danego zwierzęcia domowego do Unii jest przemieszczaniem o charakterze niehandlowym.
Article 26
Artykuł 26
Issuing and completing the identification document referred to in point (e) of Article 10(1)
Wystawianie i uzupełnianie dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e)
The identification document referred to in point (e) of Article 10(1) shall be issued either by an official veterinarian of the territory or third country of dispatch on the basis of supporting documentation, or by an authorised veterinarian and subsequently endorsed by the competent authority of the territory or third country of dispatch, after the issuing veterinarian:
Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e), jest wystawiany przez urzędowego lekarza weterynarii z terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie, na podstawie dokumentacji potwierdzającej, lub przez upoważnionego lekarza weterynarii, a następnie jest zatwierdzany przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie, po tym jak wystawiający lekarz weterynarii:
(a) | has verified that the pet animal is marked in accordance with Article 17(1); and
a) | sprawdził, czy zwierzę domowe oznakowano zgodnie z art. 17 ust. 1; oraz
(b) | has duly completed the relevant entries of the identification document with the information referred to in points (a) to (h) of Article 25(1), thus certifying compliance with the conditions set out in point (a) of Article 10(1), and where applicable points (b), (c) and (d) of Article 10(1).
b) | należycie uzupełnił stosowne pozycje w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. a)–h), poświadczając tym samym zgodność z warunkami określonymi w art. 10 ust. 1 lit. a) oraz, w stosownych przypadkach, w art. 10 ust. 1 lit. b), c) i d).
Article 27
Artykuł 27
Derogation from the format of the identification document provided for in Article 25(1)
Odstępstwo od formatu dokumentu identyfikacyjnego przewidzianego w art. 25 ust. 1
By way of derogation from Article 25(1), Member States shall authorise the non-commercial movement into their territory of pet animals of the species listed in Part A of Annex I accompanied by the identification document issued in accordance with Article 22 where:
Na zasadzie odstępstwa od art. 25 ust. 1 państwa członkowskie udzielają zezwolenia na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytorium zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A, którym towarzyszy dokument identyfikacyjny wystawiony zgodnie z art. 22 w przypadku, gdy:
(a) | the identification document has been issued in one of the territories or third countries listed pursuant to Article 13(1); or
a) | dokument identyfikacyjny wystawiono na jednym z terytoriów lub w jednym z państw trzecich wymienionych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1; lub
(b) | such pet animals enter a Member State, after movement to or transit through a territory or a third country from a Member State, and the identification document was completed and issued by an authorised veterinarian certifying that, before leaving the Union, the pet animals: | (i) | received the anti-rabies vaccination provided for in point (b) of Article 10(1); and | (ii) | underwent the rabies antibody titration test provided for in point (c) of Article 10(1), except in the case of the derogation provided for in Article 12.
b) | takie zwierzęta domowe są wwożone do państwa członkowskiego po ich przemieszczeniu na terytorium trzecie lub do państwa trzeciego lub po ich tranzycie przez terytorium lub państwo trzecie z państwa członkowskiego, przy czym dokument identyfikacyjny uzupełniony i wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii poświadcza, że przed opuszczeniem Unii dane zwierzęta domowe: | (i) | zostały poddane szczepieniu przeciwko wściekliźnie przewidzianemu w art. 10 ust. 1 lit. b); oraz | (ii) | zostały poddane badaniu poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania przewidzianemu w art. 10 ust. 1 lit. c), z wyjątkiem przypadku odstępstwa przewidzianego w art. 12.
SECTION 3
SEKCJA 3
Identification documents for the non-commercial movement into a Member State from another Member State of pet animals of the species listed in Part B of Annex I
Dokumenty identyfikacyjne na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B
Article 28
Artykuł 28
Format and content of the identification document referred to in point (c) of Article 9(2)
Format i treść dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. c)
1. The Commission may, by means of an implementing act, adopt a model of the identification document referred to in point (c) of Article 9(2) which shall contain entries for the insertion of the following information:
1. Komisja może przyjąć w drodze aktu wykonawczego wzór dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. c), zawierającego pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:
(a) | the characteristics of the mark or the description of the pet animal as provided for in Article 17(2);
a) | cechy charakterystyczne oznakowania lub opis zwierzęcia domowego zgodnie z art. 17 ust. 2;
(b) | the species and, where relevant, the breed, the date of birth as stated by the owner, sex and colour of the pet animal;
b) | gatunek, a w stosownych przypadkach rasa, data urodzenia podana przez właściciela, płeć i umaszczenie danego zwierzęcia domowego;
(c) | the name and contact information of the owner;
c) | imię i nazwisko właściciela oraz dane kontaktowe;
(d) | the name, contact information and signature of the authorised veterinarian issuing or completing the identification document;
d) | imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny;
(e) | the signature of the owner;
e) | podpis właściciela;
(f) | details of any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
f) | informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna; oraz
(g) | other relevant information regarding the health status of the pet animal.
g) | inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.
2. The implementing act referred to in paragraph 1 of this Article shall also lay down requirements concerning the languages, layout, validity or security features of the identification document referred to in that paragraph. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
2. W akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, określa się także wymogi dotyczące języków, szaty graficznej, ważności oraz zabezpieczeń dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w tym ustępie. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
Article 29
Artykuł 29
Issuing and completing the identification document referred to in point (c) of Article 9(2)
Wystawianie i uzupełnianie dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. c)
1. The identification document referred to in point (c) of Article 9(2) shall be issued by an authorised veterinarian after:
1. Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. c), wystawia upoważniony lekarz weterynarii po:
(a) | he has verified that the pet animal is marked or described in accordance with Article 17(2);
a) | sprawdzeniu, czy zwierzę domowe oznakowano lub opisano zgodnie z art. 17 ust. 2;
(b) | he has duly completed the relevant entries with the information referred to in points (a) to (d) of Article 28(1); and
b) | należytym uzupełnieniu stosownych pozycji w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. a)–d); oraz
(c) | the owner has signed the identification document.
c) | podpisaniu dokumentu identyfikacyjnego przez właściciela zwierzęcia.
2. After verifying that the pet animal is marked or described in accordance with Article 17(2), an authorised veterinarian shall complete the relevant entries of the identification document referred to in point (c) of Article 9(2) with the information referred to in points (d) and (f) of Article 28(1), thus certifying compliance with the conditions set out in point (b) of Article 9(2), where applicable.
2. Po sprawdzeniu, czy zwierzę domowe oznaczono lub opisano zgodnie z art. 17 ust. 2, upoważniony lekarz weterynarii uzupełnia stosowną pozycję w dokumencie identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 2 lit. c), informacjami, o których mowa w art. 28 ust. 1 lit. d) i f), poświadczając w ten sposób, w stosownych przypadkach, zgodność z warunkami, o których mowa w art. 9 ust. 2 lit. b).
SECTION 4
SEKCJA 4
Identification documents for the non-commercial movement into a Member State from a territory or a third country of pet animals of the species listed in Part B of Annex I
Dokumenty identyfikacyjne na potrzeby przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B
Article 30
Artykuł 30
Format and content of the identification document referred to in point (c) of Article 14(2)
Format i treść dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 lit. c)
1. The Commission may, by means of an implementing act, adopt a model of the identification document referred to in point (c) of Article 14(2) which shall contain entries for the insertion of the following information:
1. Komisja może przyjąć w drodze aktu wykonawczego wzór dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 lit. c), zawierającego pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:
(a) | the characteristics of the mark or the description of the pet animal as provided for in Article 17(2);
a) | cechy charakterystyczne oznakowania lub opis zwierzęcia domowego zgodnie z art. 17 ust. 2;
(b) | the species and, where relevant, the breed, date of birth as stated by the owner, sex and colour of the pet animal;
b) | gatunek, a w stosownych przypadkach rasa, data urodzenia podana przez właściciela, płeć i umaszczenie zwierzęcia domowego;
(c) | the name and contact information of the owner or the authorised person;
c) | imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela lub osoby upoważnionej;
(d) | the name, contact information and signature of the issuing official or authorised veterinarian;
d) | imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis urzędnika, który wystawia dokument identyfikacyjny lub upoważnionego lekarza weterynarii;
(e) | a unique certificate reference number;
e) | niepowtarzalny numer referencyjny świadectwa;
(f) | details of any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
f) | informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
(g) | the name and the signature of the representative of the endorsing competent authority;
g) | imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela właściwego organu zatwierdzającego;
(h) | the name, signature and contact information of the representative of the competent authority carrying out the checks referred to in Article 34 and the date of these checks;
h) | imię i nazwisko, podpis oraz dane kontaktowe przedstawiciela właściwego organu przeprowadzającego kontrole, o których mowa w art. 34, a także data tych kontroli;
(i) | other relevant information regarding the health status of the pet animal.
i) | inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.
2. The implementing act referred to in paragraph 1 of this Article shall also lay down requirements concerning the languages, layout and validity of the identification document referred to in that paragraph. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
2. W akcie wykonawczym, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, określa się również wymogi dotyczące języków, szaty graficznej oraz ważności dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w tym ustępie. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
3. A written declaration signed by the owner or the authorised person confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement shall be part of the identification document referred to in point (c) of Article 14(2).
3. Część dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 lit. c) stanowi pisemne oświadczenie podpisane przez właściciela lub osobę upoważnioną, w którym potwierdza się, że przemieszczanie danego zwierzęcia domowego do Unii jest przemieszczaniem o charakterze niehandlowym.
Article 31
Artykuł 31
Issuing and completing the identification document referred to in point (c) of Article 14(2)
Wystawianie i uzupełnianie dokumentu identyfikacyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 lit. c)
The identification document referred to in point (c) of Article 14(2) shall be issued either by an official veterinarian of the territory or third country of dispatch on the basis of supporting documentation, or by an authorised veterinarian and subsequently endorsed by the competent authority of the territory or third country of dispatch after the issuing veterinarian:
Dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 2 lit. c), jest wystawiany przez urzędowego lekarza weterynarii z terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie, na podstawie dokumentacji potwierdzającej, lub przez upoważnionego lekarza weterynarii, a następnie jest zatwierdzany przez właściwy organ terytorium lub państwa trzeciego, z którego zainicjowano przemieszczenie, po tym jak wystawiający lekarz weterynarii:
(a) | has verified that the pet animal is marked or described in accordance with Article 17(2); and
a) | sprawdził, czy zwierzę domowe oznakowano lub opisano zgodnie z art. 17 ust. 2; oraz
(b) | has duly completed the relevant entries of the identification document with the information referred to in points (a) to (f) of Article 30(1), thus certifying compliance with the conditions set out in points (a) and (b) of Article 14(2) where applicable.
b) | należycie uzupełnił stosowne pozycje w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. a)–f), poświadczając tym samym, w stosownych przypadkach, zgodność z warunkami określonymi w art. 14 ust. 2 lit. a) i b).
CHAPTER VI
ROZDZIAŁ VI
COMMON PROVISIONS
PRZEPISY WSPÓLNE
SECTION 1
SEKCJA 1
Derogation for the non-commercial movement of pet animals into Member States
Odstępstwo w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państw członkowskich
Article 32
Artykuł 32
Derogation from the conditions of Articles 6, 9, 10 and 14
Odstępstwo od warunków określonych w art. 6, 9, 10 i 14
1. By way of derogation from the conditions provided for in Articles 6, 9, 10 and 14, Member States may, in exceptional situations, authorise the non-commercial movement into their territory of pet animals which do not comply with the conditions laid down in those Articles provided that:
1. Na zasadzie odstępstwa od warunków przewidzianych w art. 6, 9, 10 i 14 państwa członkowskie mogą udzielać w wyjątkowych sytuacjach zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytorium zwierząt domowych, które nie spełniają warunków określonych w tych artykułach, pod warunkiem że:
(a) | a prior application for a permit has been made by the owner and the Member State of destination has granted such a permit;
a) | właściciel złożył wcześniej wniosek o udzielenie pozwolenia, a państwo członkowskie przeznaczenia udzieliło takiego pozwolenia;
(b) | the pet animals are isolated under official supervision for the time necessary for them to fulfil those conditions and not exceeding six months: | (i) | at a place approved by the competent authority; and | (ii) | in accordance with the arrangements set out in the permit.
b) | dane zwierzęta domowe poddaje się izolacji pod nadzorem urzędowym przez czas konieczny do spełnienia tych warunków, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy: | (i) | w miejscu zatwierdzonym przez właściwy organ; oraz | (ii) | zgodnie z ustaleniami określonymi w pozwoleniu.
2. The permit referred to in point (a) of paragraph 1 may include an authorisation for transiting through another Member State provided that the Member State of transit has given its prior agreement to the Member State of destination.
2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), może obejmować udzielenie zezwolenia na tranzyt przez inne państwo członkowskie, pod warunkiem że państwo członkowskie tranzytu udzieliło wcześniejszej zgody państwu członkowskiemu przeznaczenia.
SECTION 2
SEKCJA 2
General conditions regarding compliance
Ogólne warunki dotyczące zgodności
Article 33
Artykuł 33
Documentary and identity checks to be carried out in respect of non-commercial movement of pet animals into a Member State from another Member State or a territory or a third country listed pursuant to Article 13(1) and Article 15
Kontrole dokumentów i kontrole tożsamości przeprowadzane w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego wymienionego w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 15
1. Without prejudice to Article 16 and in order to verify compliance with Chapter II, Member States shall carry out documentary and identity checks in a non-discriminatory way on pet animals that are subject to non-commercial movement into their territory from another Member State or from a territory or a third country listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15.
1. Bez uszczerbku dla art. 16 oraz w celu sprawdzenia zgodności z rozdziałem II, państwa członkowskie przeprowadzają w sposób niedyskryminujący kontrole dokumentów i kontrole tożsamości zwierząt domowych będących przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym na ich terytorium z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego wymienionego w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz, w stosownych przypadkach, art. 15.
2. At the time of any non-commercial movement into a Member State from another Member State or a territory or a third country listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15, the owner or the authorised person shall, at the request of the competent authority responsible for the checks provided for in paragraph 1 of this Article:
2. W czasie każdego przemieszczania o charakterze niehandlowym do państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego lub z terytorium lub państwa trzeciego wymienionego w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz, w stosownych przypadkach, art. 15, na wniosek właściwego organu odpowiedzialnego za kontrole przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu, właściciel lub osoba upoważniona:
(a) | present the identification document of the pet animal required under this Regulation which demonstrates compliance with the requirements for such movement; and
a) | przedstawia wymagany na mocy niniejszego rozporządzenia dokument identyfikacyjny zwierzęcia domowego wykazujący zgodność z wymogami dotyczącymi takiego przemieszczania; oraz
(b) | make the pet animal available for those checks.
b) | umożliwia poddanie danego zwierzęcia domowego tym kontrolom.
Article 34
Artykuł 34
Documentary and identity checks to be carried out in respect of non-commercial movement from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) or Article 15
Kontrole dokumentów i kontrole tożsamości, które mają być przeprowadzane w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym z terytoriów lub państw trzecich innych niż te wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub art. 15
1. In order to verify compliance with Chapter III, the competent authority of a Member State shall carry out documentary and identity checks at the travellers’ point of entry on pet animals that are subject to non-commercial movement into that Member State from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15.
1. W celu sprawdzenia zgodności z rozdziałem III, właściwy organ państwa członkowskiego przeprowadza kontrole dokumentów i tożsamości w punkcie wjazdu podróżnych w odniesieniu do zwierząt domowych będących przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym do tego państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego innego niż wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz, w stosownych przypadkach, art. 15.
2. The owner or the authorised person shall, at the time of entry into a Member State from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15, contact the competent authority present at the point of entry for the purpose of the checks referred to in paragraph 1 and shall:
2. W czasie wjazdu do państwa członkowskiego z terytorium lub państwa trzeciego innego niż wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz, w stosownych przypadkach, art. 15, właściciel lub osoba uprawniona kontaktuje się z właściwym organem obecnym w punkcie wjazdu podróżnych w celu poddania zwierzęcia kontrolom, o których mowa w ust. 1 oraz:
(a) | present the identification document of the pet animal required under this Regulation which demonstrates compliance with the requirements for such movement; and
a) | przedstawia dokument identyfikacyjny danego zwierzęcia domowego wymagany na mocy niniejszego rozporządzenia wykazujący zgodność z wymogami dotyczącymi takiego przemieszczania; oraz
(b) | make the pet animal available for those checks.
b) | umożliwia poddanie danego zwierzęcia domowego tym kontrolom.
3. Member States shall draw up and keep up to date a list of travellers’ points of entry.
3. Państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykaz punktów wjazdu podróżnych.
4. Member States shall ensure that the competent authority that they have designated to carry out the checks provided for in paragraph 1:
4. Państwa członkowskie zapewniają, aby właściwy organ, który został przez nie wyznaczony do przeprowadzania kontroli przewidzianych w ust. 1:
(a) | is fully informed of the rules laid down in Chapter III and the officials of the competent authority have the necessary training to implement them;
a) | był w pełni poinformowany o przepisach określonych w rozdziale III oraz aby urzędnicy właściwego organu odbyli szkolenia niezbędne do wykonania tych przepisów;
(b) | keeps records of the total number of checks that have been carried out and of instances of non-compliance revealed during those checks; and
b) | prowadził dokumentację zawierającą dane na temat całkowitej liczby przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych podczas tych kontroli przypadków niezgodności z przepisami; oraz
(c) | documents the checks that have been carried out in the relevant entry of the identification document where such documentation is necessary for the purposes of non-commercial movement into other Member States as provided for in Article 24(1).
c) | dokumentował przeprowadzone kontrole poprzez dokonanie wpisu w stosownej pozycji dokumentu identyfikacyjnego, w przypadkach, w których dokumentacja taka jest niezbędna do celów przemieszczania o charakterze niehandlowym do innych państw członkowskich, jak przewidziano w art. 24 ust. 1.
Article 35
Artykuł 35
Actions in case of non-compliance revealed during the checks provided for in Articles 33 and 34
Działania podejmowane w przypadku niezgodności z przepisami stwierdzonej w ramach kontroli przewidzianych w art. 33 i 34
1. Where the checks provided for in Articles 33 and 34 reveal that a pet animal does not comply with the conditions laid down in Chapters II or III, the competent authority shall decide, after consultation with the official veterinarian and, where necessary, with the owner or the authorised person, to:
1. W przypadku gdy kontrole przewidziane w art. 33 i 34 ujawnią, że dane zwierzę domowe nie spełnia warunków ustanowionych w rozdziałach II lub III, po konsultacji z urzędowym lekarzem weterynarii oraz, w razie konieczności, z właścicielem lub osobą upoważnioną, właściwy organ podejmuje decyzję:
(a) | return the pet animal to its country or territory of dispatch;
a) | o zawróceniu danego zwierzęcia domowego do jego państwa lub terytorium, z którego zainicjowano przemieszczenie;
(b) | isolate the pet animal under official control for the time necessary for it to comply with the conditions laid down in Chapter II or III; or
b) | o poddaniu danego zwierzęcia domowego izolacji pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia przez nie warunków ustanowionych w rozdziałach II lub III; lub
(c) | as a last resort where its return is not possible or isolation is not practical, put the pet animal down in accordance with applicable national rules relating to the protection of pet animals at the time of killing.
c) | w ostateczności, w przypadku gdy zawrócenie zwierzęcia nie jest możliwe lub jeżeli jego izolacja nie jest wykonalna, o uśpieniu danego zwierzęcia domowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony zwierząt domowych podczas ich uśmiercania.
2. Where the non-commercial movement of pet animals into the Union is refused by the competent authority, the pet animals shall be isolated under official control pending:
2. W przypadku gdy właściwy organ nie wyrazi zgody na przemieszczenie o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do Unii, zwierzęta te zostają odizolowane pod urzędową kontrolą do czasu:
(a) | either their return to their country or territory of dispatch; or
a) | ich zawrócenia do państwa lub terytorium, z którego zainicjowano ich przemieszczenie; albo
(b) | the adoption of any other administrative decision concerning those pet animals.
b) | wydania jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej dotyczącej tych zwierząt domowych.
3. The measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall be applied at the expense of the owner and without the possibility of any financial compensation for the owner or the authorised person.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się na koszt właściciela zwierzęcia bez możliwości uzyskania przez właściciela lub osobę upoważnioną jakiejkolwiek rekompensaty finansowej.
Article 36
Artykuł 36
Safeguard measures
Środki ochronne
1. Where rabies or a disease or an infection other than rabies occurs or spreads in a Member State, a territory or a third country, and is liable to represent a serious threat to public or animal health, the Commission may, acting on its own initiative or at the request of a Member State, adopt one of the following measures, by means of an implementing act, without delay and depending on the gravity of the situation:
1. W przypadku wystąpienia lub rozprzestrzenienia się wścieklizny lub choroby czy zakażenia innych niż wścieklizna w państwie członkowskim, na terytorium lub w państwie trzecim, i gdy takie wystąpienie lub rozprzestrzenienie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, Komisja, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego może przyjąć w drodze aktu wykonawczego, niezwłocznie i w zależności od powagi sytuacji, jeden z następujących środków:
(a) | suspend the non-commercial movement or transit of pet animals from all or part of the territory of the Member State or territory or third country concerned;
a) | wstrzymać przemieszczanie lub tranzyt o charakterze niehandlowym zwierząt domowych z całości lub części danego państwa członkowskiego lub danego terytorium lub państwa trzeciego;
(b) | lay down special conditions in respect of the non-commercial movement of pet animals from all or part of the Member State or territory or third country concerned.
b) | ustanowić szczególne warunki w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych z całości lub części danego państwa członkowskiego lub danego terytorium lub państwa trzeciego.
Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 2.
2. On duly justified imperative grounds of urgency to contain or address a serious risk to public or animal health, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 41(3).
2. W przypadku należycie uzasadnionej szczególnej potrzeby związanej z ograniczeniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt lub przeciwdziałania takiemu zagrożeniu, Komisja przyjmuje akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 41 ust. 3.
Article 37
Artykuł 37
Information obligations
Obowiązki w zakresie informowania
1. Member States shall provide the public with clear and easily accessible information concerning the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and the rules for compliance checks on such movement laid down in this Regulation.
1. Państwa członkowskie zapewniają ogółowi społeczeństwa jasne i łatwo dostępne informacje dotyczące mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych wymogów dotyczących zdrowia zwierząt oraz ustanowionych niniejszym rozporządzeniem przepisów w zakresie kontroli zgodności z przepisami w odniesieniu do takich przemieszczeń.
2. The information referred to in paragraph 1 shall in particular include the following:
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
(a) | the qualifications required for the persons carrying out the implantation of the transponder provided for in Article 18;
a) | kwalifikacje wymagane od osób dokonujących wszczepiania transponderów przewidziane w art. 18;
(b) | the authorisation to derogate from the anti-rabies vaccination condition for young pet animals of the species listed in Part A of Annex I as provided for in Articles 7 and 11;
b) | upoważnienie do zastosowania przewidzianych w art. 7 i 11 odstępstw od warunku szczepienia przeciwko wściekliźnie w odniesieniu do młodych zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część A;
(c) | the conditions applicable to the non-commercial movement into the Member States’ territory of pet animals: | (i) | which do not comply with Articles 6, 9, 10 or 14; | (ii) | which come from certain countries and territories under conditions laid down by their national rules as provided for in Article 16;
c) | warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych na terytorium państw członkowskich: | (i) | które nie spełniają wymogów określonych w art. 6, 9, 10 lub 14; | (ii) | które przemieszcza się z niektórych państw i terytoriów na warunkach ustanowionych w ich przepisach krajowych, jak określono w art. 16;
(d) | the list of travellers’ points of entry drawn up pursuant to Article 34(3), including the competent authority designated to carry out the checks provided for in Article 34(4);
d) | wykaz punktów wjazdu podróżnych sporządzony zgodnie z art. 34 ust. 3, w tym informacje na temat właściwego organu wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 34 ust. 4;
(e) | the conditions applicable to the non-commercial movement into the Member States’ territory of pet animals of the species listed in Part B of Annex I, laid down by their national rules as provided for in Article 9(3) and Article 14(3);
e) | warunki mające zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym na terytorium państw członkowskich zwierząt domowych należących do gatunków wymienionych w załączniku I część B, ustanowione w ich przepisach krajowych, jak określono w art. 9 ust. 3 i w art. 14 ust. 3;
(f) | information on anti-rabies vaccines for which the competent authority of the Member States has granted a marketing authorisation as provided for in point 1(b) of Annex III, and in particular on the corresponding vaccination protocol.
f) | informacje na temat szczepionek przeciw wściekliźnie, na których wprowadzanie do obrotu właściwe organy państw członkowskich udzieliły pozwolenia zgodnie z załącznikiem III pkt 1 lit. b), a w szczególności na temat stosownego protokołu szczepień.
3. Member States shall establish internet-based pages providing the information referred to in paragraph 1 and communicate the internet address of those pages to the Commission.
3. Państwa członkowskie zakładają strony internetowe zawierające informacje, o których mowa w ust. 1, i podają adres tych stron Komisji.
4. The Commission shall assist the Member States in making that information available to the public by providing on its internet page:
4. Komisja wspiera państwa członkowskie w udostępnianiu tych informacji ogółowi społeczeństwa poprzez publikowanie na swojej stronie internetowej:
a) | the links to the internet-based information pages of the Member States; and
a) | łączy do informacyjnych stron internetowych państw członkowskich; oraz
b) | the information referred to in points (b), (d) and (e) of paragraph (2) of this Article, and the information made available to the public as referred to in point (b) of Article 2(2) in additional languages, as appropriate.
b) | informacji, o których mowa w ust. 2 lit. b), d) i e) niniejszego artykułu oraz informacji podanych do wiadomości publicznej zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b) w stosownych przypadkach w dodatkowych językach.
SECTION 3
SEKCJA 3
Procedural provisions
Przepisy proceduralne
Article 38
Artykuł 38
Amendments to Annexes
Zmiana załączników
In order to take into account technical progress, scientific developments and the protection of public health or the health of pet animals, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 to amend Annexes II to IV.
W celu uwzględnienia postępu technicznego, rozwoju nauki oraz ochrony zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt domowych Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 39 w celu zmiany załączników II–IV.
Article 39
Artykuł 39
Exercise of the delegation
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 5(5), the second subparagraph of Article 17(2), the first subparagraph of Article 19(1) and Article 38 shall be conferred on the Commission for a period of five years from 28 June 2013. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 2 akapit drugi, art. 19 ust. 1 akapit pierwszy oraz art. 38 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 28 czerwca 2013 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużane na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3. The delegation of power referred to in Article 5(5), the second subparagraph of Article 17(2), the first subparagraph of Article 19(1) and Article 38 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 2 akapit drugi, art. 19 ust. 1 akapit pierwszy i art. 38, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
5. A delegated act adopted pursuant to Article 5(5), the second subparagraph of Article 17(2), the first subparagraph of Article 19(1) and Article 38 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or the Council.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 2 akapit drugi, art. 19 ust. 1 akapit pierwszy i art. 38 wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Article 40
Artykuł 40
Urgency procedure
Tryb pilny
1. Delegated acts adopted under this Article shall enter into force without delay and shall apply as long as no objection is expressed in accordance with paragraph 2. The notification of a delegated act to the European Parliament and to the Council shall state the reasons for the use of the urgency procedure.
1. Akty delegowane przyjęte w trybie niniejszego artykułu wchodzą w życie niezwłocznie i mają zastosowanie dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. Przekazując akt delegowany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, podaje się powody zastosowania trybu pilnego.
2. Either the European Parliament or the Council may object to a delegated act in accordance with the procedure referred to in Article 39(5). In such a case, the Commission shall repeal the act without delay following the notification of the decision to object by the European Parliament or by the Council.
2. Parlament Europejski albo Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 5. W takim przypadku Komisja uchyla akt niezwłocznie po doręczeniu przez Parlament Europejski lub Radę decyzji o sprzeciwie.
Article 41
Artykuł 41
Committee procedure
Procedura komitetowa
1. The Commission shall be assisted by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health established by Article 58 of Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (19). That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.
1. Komisję wspomaga Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt, ustanowiony na mocy art. 58 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (19). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. Where the opinion of the committee is to be obtained by written procedure, that procedure shall be terminated without result when, within the time-limit for delivery of the opinion, the chair of the committee so decides or a simple majority of committee members so requests.
2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W przypadku, gdy opinia komitetu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący komitetu lub wniesie o to większość zwykła członków komitetu.
3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply.
3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, w związku z jego art. 5.
Article 42
Artykuł 42
Penalties
Sankcje
The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrażania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
The Member States shall notify those provisions and any subsequent amendments affecting them to the Commission without delay.
Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i wszelkich późniejszych ich zmianach.
CHAPTER VII
ROZDZIAŁ VII
TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Article 43
Artykuł 43
Repeal
Uchylenie
1. Regulation (EC) No 998/2003 is hereby repealed, with the exception of Section 2 of Part B and Part C of Annex II, which remain in force until the entry into force of the implementing acts adopted pursuant to Article 13(1) and (2) of this Regulation respectively.
1. Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 niniejszym traci moc, z wyjątkiem załącznika II część B i część C sekcja 2, które pozostają w mocy do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z, odpowiednio, art. 13 ust. 1 oraz 2 niniejszego rozporządzenia.
References in this Regulation to the list in the implementing acts adopted pursuant to Article 13(1) or (2) shall be construed as references to the list of third countries and territories set out in Section 2 of Part B and in Part C of Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 respectively until the entry into force of those implementing acts.
Do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych przyjmowanych zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2 zawarte w niniejszym rozporządzeniu odesłania do wykazu zamieszczonego w tych aktach wykonawczych odczytuje się jako odesłania do wykazu państw trzecich i terytoriów zamieszczonego odpowiednio w części B sekcja 2 oraz części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.
2. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex V.
2. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.
3. The repeal of Regulation (EC) No 998/2003 shall be without prejudice to the maintenance in force of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 of 14 July 2011 supplementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs (20), which was adopted pursuant to the second subparagraph of Article 5(1) of that Regulation.
3. Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 998/2003 pozostaje bez uszczerbku dla utrzymania w mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (20), które przyjęto zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia.
Article 44
Artykuł 44
Transitional measures regarding identification documents
Środki przejściowe dotyczące dokumentów identyfikacyjnych
1. By way of derogation from Article 21(1), the identification document referred to in point (d) of Article 6 shall be deemed to comply with this Regulation where it was:
1. Na zasadzie odstępstwa od art. 21 ust. 1, dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 6 lit. d), uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem w przypadku, gdy:
(a) | drawn up in accordance with the model passport established by Decision 2003/803/EC; and
a) | został on sporządzony zgodnie ze wzorem paszportu określonym w decyzji 2003/803/WE; oraz
(b) | issued before 29 December 2014.
b) | został wystawiony przed dniem 29 grudnia 2014 r.
2. By way of derogation from Article 25(1) and Article 27(a), the identification document referred to in point (e) of Article 10(1) shall be deemed to comply with this Regulation where it was:
2. Na zasadzie odstępstwa od art. 25 ust. 1 i art. 27 lit. a), dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e) uznaje się za zgodny z niniejszym rozporządzeniem w przypadku, gdy:
(a) | drawn up in accordance with the model certificate set out in Annex II to Decision 2011/874/EU, or where relevant, the model passport established by Decision 2003/803/EC; and
a) | został sporządzony zgodnie ze wzorem świadectwa określonym w załączniku II do decyzji 2011/874/UE lub, w stosownych przypadkach, ze wzorem paszportu określonym w decyzji 2003/803/WE; oraz
(b) | issued before 29 December 2014.
b) | został wystawiony przed dniem 29 grudnia 2014 r.
Article 45
Artykuł 45
Entry into force and applicability
Wejście w życie i stosowanie
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
It shall apply from 29 December 2014.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 grudnia 2014 r.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Done at Strasbourg, 12 June 2013.
Sporządzono w Strasburgu dnia 12 czerwca 2013 r.
For the European Parliament
W imieniu Parlamentu Europejskiego
The President
M. SCHULZ
M. SCHULZ
Przewodniczący
For the Council
W imieniu Rady
The President
L. CREIGHTON
L. CREIGHTON
Przewodniczący
(1) OJ C 229, 31.7.2012, p. 119.
(1) Dz.U. C 229 z 31.7.2012, s. 119.
(2) Position of the European Parliament of 23 May 2013 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 10 June 2013.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 10 czerwca 2013 r.
(3) OJ L 146, 13.6.2003, p. 1.
(3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.
(4) OJ L 132, 29.5.2010, p. 3.
(4) Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 3.
(5) OJ L 268, 14.9.1992, p. 54.
(5) Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.
(6) OJ L 328, 24.11.2006, p. 14.
(6) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.
(7) OJ L 343, 22.12.2009, p. 74.
(7) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.
(8) OJ L 139, 30.4.2004, p. 55.
(8) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
(9) OJ L 61, 3.3.1997, p. 1.
(9) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.
(10) Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (OJ L 224, 18.8.1990, p. 29).
(10) Dyrektywa Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotycząca kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29).
(11) Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries (OJ L 268, 24.9.1991, p. 56).
(11) Dyrektywa Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56).
(12) Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1).
(12) Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1).
(13) Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency (OJ L 136, 30.4.2004, p. 1).
(13) Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1).
(14) OJ L 79, 30.3.2000, p. 40.
(14) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, s. 40.
(15) OJ L 165, 30.4.2004, p. 1.
(15) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
(16) OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.
(16) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(17) OJ L 312, 27.11.2003, p. 1.
(17) Dz.U. L 312 z 27.11.2003, s. 1.
(18) OJ L 343, 23.12.2011, p. 65.
(18) Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 65.
(19) OJ L 31, 1.2.2002, p. 1.
(19) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
(20) OJ L 296, 15.11.2011, p. 6.
(20) Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6.
ANNEX I
ZAŁĄCZNIK I
Species of pet animals
Gatunki zwierząt domowych
PART A
CZĘŚĆ A
Dogs (Canis lupus familiaris)
Psy (Canis lupus familiaris)
Cats (Felis silvestris catus)
Koty (Felis silvestris catus)
Ferrets (Mustela putorius furo)
Fretki (Mustela putorius furo)
PART B
CZĘŚĆ B
Invertebrates (except bees and bumble bees covered by Article 8 of Directive 92/65/EEC and molluscs and crustaceans referred to respectively in points (e)(ii) and (e)(iii) of Article 3(1) of Directive 2006/88/EC).
Bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2006/88/WE).
Ornamental aquatic animals as defined in point (k) of Article 3 of Directive 2006/88/EC and excluded from the scope of that Directive by point (a) of Article 2(1) thereof.
Ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a).
Amphibia
Płazy
Reptiles
Gady
Birds: specimens of avian species other than those referred to in Article 2 of Directive 2009/158/EC.
Ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE.
Mammals: rodents and rabbits other than those intended for food production and defined under ‘lagomorphs’ in Annex I to Regulation (EC) No 853/2004.
Ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności i określone jako „zajęczaki” w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.
ANNEX II
ZAŁĄCZNIK II
Technical requirements for transponders
Wymogi techniczne dotyczące transponderów
The transponders must:
Transpondery muszą:
(a) | comply with ISO Standard 11784 and apply HDX or FDX-B technology; and
a) | być zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystywać technologię HDX lub FDX-B; oraz
(b) | be capable of being read by a reading device compatible with ISO Standard 11785.
b) | być możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.
ANNEX III
ZAŁĄCZNIK III
Validity requirements for anti-rabies vaccinations
Wymogi dotyczące ważności w przypadku szczepień przeciwko wściekliźnie
1. | The anti-rabies vaccine must: | (a) | be a vaccine other than a live modified vaccine and fall within one of the following categories: | (i) | an inactivated vaccine of at least one antigenic unit per dose (recommendation from the World Health Organisation); or | (ii) | a recombinant vaccine expressing the immunising glycoprotein of the rabies virus in a live virus vector; | (b) | where it is administered in a Member State, it must have been granted a marketing authorisation in accordance with: | (i) | Article 5 of Directive 2001/82/EC; or | (ii) | Article 3 of Regulation (EC) No 726/2004; | (c) | where it is administered in a territory or a third country, have been granted an approval or a licence by the competent authority and meet at least the requirements laid down in the relevant part of the Chapter concerning rabies in the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health.
1. | Szczepionka przeciwko wściekliźnie musi: | a) | być szczepionką inną niż żywa modyfikowana szczepionka i należeć do jednej z poniższych kategorii: | (i) | szczepionka inaktywowana zawierająca co najmniej jedną jednostkę antygenową w dawce (zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia); lub | (ii) | szczepionka rekombinowana powodująca ekspresję glikoproteiny odpornościowej wirusa wścieklizny w żywym wektorze wirusowym; | b) | w przypadku stosowania w państwie członkowskim, posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z: | (i) | art. 5 dyrektywy 2001/82/WE; lub | (ii) | art. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004; | c) | w przypadku stosowania na terytorium lub w państwie trzecim, zostać zatwierdzona przez właściwy organ lub być objęta licencją wydaną przez właściwy organ oraz spełniać co najmniej wymogi ustanowione w odpowiedniej części rozdziału dotyczącego wścieklizny Podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.
2. | An anti-rabies vaccination must fulfil the following conditions: | (a) | the vaccine was administered by an authorised veterinarian; | (b) | the pet animal was at least 12 weeks old at the date on which the vaccine was administered; | (c) | the date of administration of the vaccine is indicated by an authorised veterinarian or an official veterinarian in the appropriate section of the identification document; | (d) | the date of administration referred to in point (c) does not precede the date of application of the transponder or tattoo or the date of reading of the transponder or the tattoo indicated in the appropriate section of the identification document; | (e) | the period of validity of the vaccination starts from the establishment of protective immunity, which shall not be less than 21 days from the completion of the vaccination protocol required by the manufacturer for the primary vaccination, and continues until the end of the period of protective immunity, as prescribed in the technical specification of the marketing authorisation referred to in point 1(b) or the approval or licence referred to in point 1(c) for the anti-rabies vaccine in the Member State or territory or third country where the vaccine is administered. | The period of validity of the vaccination is indicated by an authorised veterinarian or an official veterinarian in the appropriate section of the identification document; | (f) | a revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within the period of validity referred to in point (e) of the previous vaccination.
2. | Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki: | a) | szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii; | b) | wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej dwanaście tygodni; | c) | upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego; | d) | data podania szczepionki, o której mowa w lit. c), nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego; | e) | okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1 lit. b), lub zatwierdzenia lub licencji, o których mowa w pkt 1 lit. c), dla szczepionki przeciwko wściekliźnie w państwie członkowskim bądź na terytorium lub w państwie trzecim, w którym podano szczepionkę. | Upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego; | f) | ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w lit. e).
ANNEX IV
ZAŁĄCZNIK IV
Validity requirements for the rabies antibody titration test
Wymogi dotyczące ważności w przypadku badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania
1. | The collection of the sample of blood necessary to carry out the rabies antibody titration test must be carried out and documented by an authorised veterinarian in the appropriate section of the identification document;
1. | Pobranie próbki krwi niezbędnej do przeprowadzenia badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania musi zostać przeprowadzone i udokumentowane w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego przez upoważnionego lekarza weterynarii.
2. | The rabies antibody titration test: | (a) | must be carried out on a sample collected at least 30 days after the date of vaccination and: | (i) | not less than three months before the date of: | — | the non-commercial movement from a territory or a third country other than those listed in the implementing acts adopted pursuant to Article 13(1) or (2), or | — | the transit through such a territory or third country, where the conditions laid down in point (c) of Article 12 are not fulfilled, or | (ii) | before the pet animal left the Union for movement to or transit through a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) or (2); the identification document in the format provided for in Article 21(1) must confirm that a rabies antibody titration test was carried out with a favourable result before the date of movement; | (b) | must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or greater than 0,5 IU/ml and using a method prescribed in the relevant part of the Chapter concerning rabies in the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health; | (c) | must be performed in a laboratory approved in accordance with Article 3 of Decision 2000/258/EC; | (d) | does not have to be renewed following a satisfactory result described in point (b), provided that the pet animal is revaccinated within the period of validity referred to in point 2(e) of Annex III of the previous vaccination.
2. | Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania: | a) | musi zostać przeprowadzone na próbce pobranej nie wcześniej niż 30 dni od daty szczepienia oraz: | (i) | nie później niż na trzy miesiące przed datą: | — | przemieszczenia o charakterze niehandlowym z terytorium lub państwa trzeciego innego niż wymienione w aktach wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2, lub | — | tranzytu przez takie terytorium lub państwo trzecie, w przypadku gdy nie są spełnione warunki określone w art. 12 lit. c); lub | (ii) | zanim dane zwierzę domowe opuściło Unię do celów przemieszczenia na terytorium lub do państwa trzeciego innego niż wymienione w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 13 ust. 1 lub 2 lub do celów tranzytu przez takie terytorium lub państwo, dokument identyfikacyjny o formacie przewidzianym w art. 21 ust. 1 musi zawierać potwierdzenie, że przed datą przemieszczenia przeprowadzono badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania i uzyskano korzystny wynik; | b) | musi wykazywać poziom przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny w surowicy krwi, wynoszący co najmniej 0,5 j.m./ml, przy wykorzystaniu metody określonej w odpowiedniej części rozdziału dotyczącego wścieklizny podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt; | c) | musi być wykonane w laboratorium zatwierdzonym zgodnie z art. 3 decyzji 2000/258/WE; | d) | nie musi zostać ponowione, jeżeli uzyskano zadowalające wyniki opisane w lit. b), pod warunkiem że dane zwierzę domowe w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w załączniku III pkt 2 lit. e) zostało ponownie zaszczepione.
ANNEX V
ZAŁĄCZNIK V
Correlation table referred to in Article 43(2)
Tabela korelacji, o której mowa w art. 43 ust. 2
Regulation (EC) No 998/2003 | This Regulation
Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 | Niniejsze rozporządzenie
Article 1 | Article 1
art. 1 | art. 1
First paragraph of Article 2 | Article 2(1)
art. 2 akapit pierwszy | art. 2 ust. 1
Second paragraph of Article 2 | Point (a) of Article 2(2)
art. 2 akapit drugi | art. 2 ust. 2 lit. a)
Third paragraph of Article 2 | Point (b) of Article 2(2)
art. 2 akapit trzeci | art. 2 ust. 2 lit. b)
Point (a) of Article 3 | Points (a) and (b) of Article 3
art. 3 lit. a) | art. 3 lit. a) i b)
Point (b) of Article 3 | Point (f) of Article 3
art. 3 lit. b) | art. 3 lit. f)
Point (c) of Article 3 | Article 2(1)
art. 3 lit. c) | art. 2 ust. 1
First subparagraph of Article 4(1) |
art. 4 ust. 1 akapit pierwszy |
| First subparagraph of Article 17(1)
| art. 17 ust. 1 akapit pierwszy
Second subparagraph of Article 4(1) | Second subparagraph of Article 17(1)
art. 4 ust. 1 akapit drugi | art. 17 ust. 1 akapit drugi
Article 4(2) | —
art. 4 ust. 2 | —
Article 4(3) | —
art. 4 ust. 3 | —
Article 4(4) | —
art. 4 ust. 4 | —
Point (a) of Article 5(1) | Point (a) of Article 6
art. 5 ust. 1 lit. a) | art. 6 lit. a)
Point (b) of Article 5(1) | Point (d) of Article 6
art. 5 ust. 1 lit. b) | art. 6 lit. d)
Point (b)(i)Article 5(1) | Point (b) of Article 6
art. 5 ust. 1 lit. b ppkt (i) | art. 6 lit. b)
Point (b)(ii) of Article 5(1) | Point (c) of Article 6
art. 5 ust. 1 lit. b ppkt (ii) | art. 6 lit. c)
Second subparagraph of Article 5(1) | Article 19
art. 5 ust. 1 akapit drugi | art. 19
Article 5(2) | Article 7
art. 5 ust. 2 | art. 7
Article 6 | —
art. 6 | —
Article 7 | Article 5(5), Articles 9, 14 and 28
art. 7 | art. 5 ust. 5, art. 9, 14 i 28
Article 8(1) | Articles 10 and 12
art. 8 ust. 1 | art. 10 i 12
Article 8(2) | Article 10(1)(e) and Article 27
art. 8 ust. 2 | art. 10 ust. 1 lit. e) oraz art. 27
Point (a) of Article 8(3) | Article 13(1)
art. 8 ust. 3 lit. a) | art. 13 ust. 1
Point (b) of Article 8(3) | Article 16
art. 8 ust. 3 lit. b) | art. 16
Point (c) of Article 8(3) | Article 11
art. 8 ust. 3 lit. c) | art. 11
Article 8(4) | Article 25(1) and (2)
art. 8 ust. 4 | art. 25 ust. 1 i 2
Article 9 | Article 14 and Article 30(1) and (2)
art. 9 | art. 14 oraz art. 30 ust. 1 i 2
First subparagraph of Article 10 | Article 13(2)
art. 10 akapit pierwszy | art. 13 ust. 2
Second subparagraph of Article 10 | Article 13(3)
art. 10 akapit drugi | art. 13 ust. 3
First sentence of Article 11 | Article 37(1)
art. 11 zdanie pierwsze | art. 37 ust. 1
Second sentence of Article 11 | Point (a) of Article 34(4)
art. 11 zdanie drugie | art. 34 ust. 4 lit. a)
Introductory phrase and point (a) of the first subparagraph of Article 12 | Article 10(2) and Article 34(1)
art. 12 akapit pierwszy zdanie wprowadzające i lit. a) | art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 1
Introductory phrase and point (b) of the first subparagraph of Article 12 | Article 5(4)
art. 12 akapit pierwszy zdanie wprowadzające i lit. b) | art. 5 ust. 4
Second subparagraph of Article 12 | Article 34(3) and Article 37(2)(d)
art. 12 akapit drugi | art. 34 ust. 3 i art. 37 ust. 2 lit. d)
Article 13 | Article 34(3) and Article 37(2)(d)
art. 13 | art. 34 ust. 3 i art. 37 ust. 2 lit. d)
First paragraph of Article 14 | Point (a) of Article 34(2)
art. 14 akapit pierwszy | art. 34 ust. 2 lit. a)
Second paragraph of Article 14 | Second subparagraph of Article 17(1)
art. 14 akapit drugi | art. 17 ust. 1 akapit drugi
Third paragraph of Article 14 | Article 35(1) and (3)
art. 14 akapit trzeci | art. 35 ust. 1 i 3
Fourth paragraph of Article 14 | Article 35(2)
art. 14 akapit czwarty | art. 35 ust. 2
Article 15 | Points 1 and 2(c) of Annex IV
art. 15 | załącznik IV pkt 1 i 2 lit. c)
Article 16 | —
art. 16 | —
First paragraph of Article 17 | —
art. 17 akapit pierwszy | —
Second paragraph of Article 17 | Article 21(1)
art. 17 akapit drugi | art. 21 ust. 1
First paragraph of Article 18 | —
art. 18 akapit pierwszy | —
Second paragraph of Article 18 | Article 36
art. 18 akapit drugi | art. 36
Article 19 | Article 13(3) and Article 5(5)
art. 19 | art. 13 ust. 3 i art. 5 ust. 5
Article 19a(1) and (2) | Article 38
art. 19a ust. 1 i 2 | art. 38
Article 19a(3) | —
art. 19a ust. 3 | —
Article 19b(1) | Article 39(2)
art. 19b ust. 1 | art. 39 ust. 2
Article 19b(2) | Article 39(4)
art. 19b ust. 2 | art. 39 ust. 4
Article 19b(3) | Article 39(1)
art. 19b ust. 3 | art. 39 ust. 1
Article 19c(1) and (3) | Article 39(3)
art. 19c ust. 1 i 3 | art. 39 ust. 3
Article 19c(2) | —
art. 19c ust. 2 | —
Article 19d(1) and Article 19d(2) | Article 39(5)
art. 19d ust. 1 i art. 19d ust. 2 | art. 39 ust. 5
Article 19d(3) | —
art. 19d ust. 3 | —
Articles 20 to 23 | —
art. 20 – 23 | —
Article 24(1), (2) and (3) | Article 41(1), (2) and (3)
art. 24 ust. 1, 2 i 3 | art. 41 ust. 1, 2 i 3
Article 24(4) and (5) | —
art. 24 ust. 4 i 5 | —
Article 25 | Article 45
art. 25 | art. 45
Annex I | Annex I
załącznik I | załącznik I
Annex Ia | Annex II
załącznik Ia | załącznik II
Annex Ib | Annex III
załącznik Ib | załącznik III
Part A and Section 1 of Part B of Annex II | —
załącznik II część A i część B sekcja 1 | —
Section 2 of Part B of Annex II | Article 13(1)
załącznik II część B sekcja 2 | art. 13 ust. 1
Part C of Annex II | Article 13(2)
załącznik II część C | art. 13 ust. 2
COMMISSION STATEMENT
OŚWIADCZENIE KOMISJI
Within the framework of the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals (1), the Commission will study the welfare of dogs and cats involved in commercial practices.
W ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt (1) Komisja przeanalizuje dobrostan psów i kotów będących przedmiotem praktyk handlowych.
If the outcome of that study indicates health risks arising from those commercial practices, the Commission will consider appropriate options for the protection of human and animal health, including proposing to the European Parliament and to the Council appropriate adaptations to current Union legislation on trade in dogs and cats, including the introduction of compatible systems for their registration accessible across Member States.
Jeśli z tej analizy wynikać będzie, że przedmiotowe praktyki handlowe stwarzają zagrożenie dla zdrowia, Komisja przeanalizuje różne możliwości ochrony zdrowia ludzkiego i zdrowia zwierząt. Mogłaby na przykład zaproponować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dostosowanie obecnego ustawodawstwa unijnego dotyczącego handlu psami i kotami, w tym wdrożenie systemów rejestracji tych zwierząt, które to systemy byłyby kompatybilne i dostępne we wszystkich państwach członkowskich.
In light of the above, the Commission will assess the feasibility and appropriateness of an extension of such registration systems to dogs and cats marked and identified in accordance with Union legislation on non-commercial movements of pet animals.
W związku z powyższym Komisja przeprowadzi ocenę wykonalności i stosowności rozszerzenia takich systemów rejestracji na psy i koty oznaczone i zidentyfikowane zgodnie z unijnym ustawodawstwem w zakresie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.
(1) COM(2012) 6 final/2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012-2015.
(1) COM(2012) 6 final/2 – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie strategii Unii Europejskiej w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012–2015.